Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Rozpis služieb Božích na najbližšie obdobie

rozpis sluzieb vianoce 2022 web

Prosba o úhradu cirkevnej dane

V mene vedenia zboru sa úctivo obraciame na členov zboru, ktorí pozabudli v každodenných povinnostiach na úhradu cirkevnej dane, cirkevného príspevku.
Výška príspevku členov vo veku do konfirmácie je 5€ a dospelých 10€.
Úhrada je možná osobne u ses. pokladníčky v kancelárii zborového domu pred alebo po nedeľných službách Božích alebo internetbankingom na účet SK86 0200 0000 0004 9094 5372
Do správy pre prijímateľa prosím uviesť meno, bydlisko a rok, za ktorý sa suma uhrádza.

Ďakujeme!

Ďakovné služby Božie v košeckej diakonii

Na sviatok Pamiatky reformácie v pondelok 31. októbra 2022 sa v  Stredisku Evanjelickej diakonie v Košeci (SED) konali ďakovné služby Božie pri 19. výročí jeho posviacky. V rámci nich sme ďakovali Pánu Bohu za všetko požehnanie, ktorého sa nám doposiaľ dostalo, ale hlavne pri realizácii dvoch posledných projektov. Ako prvý treba spomenúť výmenu kotolne, ktorá bola po dvadsiatich rokoch nepretržitej prevádzky už v havarijnom stave. Náš dobrotivý Pán nám pomohol vzbudiť srdcia mnohých ochotných darcov a sponzorov, ale aj ústretovú firmu, ktorá sa na túto náročnú obmenu kotolne podujala a v priebehu 2 týždňov za plnej prevádzky aj zrealizovala. Stará kotolňa je nahradená vysoko výkonnou, energeticky úspornou a plne automatizovanou kotolňou. Ako druhý projekt, realizovaný na nádvorí SED, je v účelovej podobe terapeutický záhradný park, ktorý bol zrealizovaný za finančnej podpory VÚC Trenčín, odporučený osobne županom Ing. Jaroslavom Baškom, ktorý má k nášmu zariadeniu vrelý vzťah. Celý záhradný projekt riadil náš zamestnanec Ing. Jakub Rosa, študent 4. ročníka ETF UK v Prahe. Obec Košeca dala zhotoviť novú prístupovú cestu a parkovisko. Reformačné služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej viedol správca SED Ľubomír Marcina, slovom Božím poslúžil obetavý spolupracovník košeckej diakonie Mgr. Peter Fabok, farár v Lazoch pod Makytou na text Ž 46,12: „Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov.“ Vo svojom príhovore zdôraznil, že “cirkev i jednotlivec sa musí k Pánovi Ježišovi obracať sa nanovo, denne, lebo s jednorazovým prijatím do svojho srdca nevystačíme. Hriech je sťa burina, ktorá rastie vždy nanovo a vždy znova a znova ju treba vytrhávať. Obrátenie sa ku Ježišovi Kristovi? Jednoznačne áno. Avšak nie ako jednorazový akt, ale ako denné rozhodovanie sa pre život podľa Božieho slova. Analogicky môžeme povedať, že cirkev ani jednotlivci si nevystačíme iba s jednou reformáciou. Ďakujeme Pánu Bohu, že napriek všetkým sociálno-politickým a ekonomickým zmenám, ktoré sa nás bytostne dotýkali či dotýkajú, sa k nám prihovára to isté evanjelium a počujeme to isté Božie povolanie – vierou prijať ospravedlnenie, ktoré nám Boh dáva pre zásluhy Pána Ježiša Krista. Reformácia bola i je nutná, aby sa stalo zrejmým, že skutočné evanjelium, ktoré podáva Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného, je mocou Božou na spasenie každému veriacemu” (R 1, 16-17).

Po zaspievaní Lutherovej piesne, ES č. 288, za organového sprievodu Mgr. Jaroslavy Polákovej, kantorky z Považskej Bystrice, bolo posvätením odovzdané do užívania nové červené oltárne rúcho s bielou prikrývkou, ako aj oltárny kríž a svietniky, dar Anny Kušnírovej, predsedníčky SR SED, pri jej okrúhlom životnom jubileu. Zaspievaním ev. hymny „Hrad prepevný“ boli služby Božie ukončené. Mnohopočetné zhromaždenie si následne prezrelo záhradné úpravy, kotolňu, ale aj celé zariadenie, ktoré aj napriek zložitej dobe plní svoje poslanie: praktickú kresťanskú službu lásky – diakoniu, ale aj misiu v našom prostredí. Treba poznamenať, že v posledných rokoch často za mnohých obetí a rizík vedenia SED, personálu, ako aj obetavých spolupracovníkov z radov lekárov v zdravotníckych zariadeniach nášho regiónu.

Ľubomír Marcina
správca 

 

432

6597108

Služby Božie

kríž pamiatka zosnulýchSlužby Božie na 20. nedeľu po Svätej Trojici, dňa 30. októbra 2022 sa uskutočnia o 08.30 hod. Počas nich si pripomenieme Pamiatku zosnulých. 

Služby Božie pri 505. výročí reformácie sa uskutočnia v pondelok 31. októbra 2022 o 17.00 hod.

Stredisko evanjelickej diakonie v Košeci pozýva v pondelok 31. októbra na reformačné služby Božie spojené s prisluhovaním Večere Pánovej, ktoré sa uskutočnia v jej priestoroch so začiakom o 10.00 hod. Počas nich si pripomenieme aj 19. výr. posviacky SED v Košeci a do užívania bude odovzdaná nová kotolňa aj parkové úpravy.

Voľby na funkciu generálneho dozorcu ECAV sa uskutočnia 13. novembra 2022.

Z Poďakovania za zemské úrody

WhatsApp Image 2022-10-02 at 08.19.56 (1)WhatsApp Image 2022-10-02 at 08.20.20

Diakonia Košeca

Drahí priatelia,
v zastúpení košeckej Diakonie sa na Vás obraciam s prosbou o finančnú podporu na obmenu kotolne, ktorá po 20 rokoch prevádzky vykazuje havarijný stav, čím ohrozuje prevádzku nášho sociálneho zariadenia. Väčšinu finančných prostriedkov sme získali od našho gen. sponzora.
Do celkovej rozpočtovanej sumy 60 tis, € nám treba zabezpečiť cca 15 tis. €.
Verím, že aj Vaším dobrovoľným príspevkom napomôžete dobrej veci. Prípadny dar, prosím, pošlite na učet košeckej Diakonie: SK290200 0000 0030 21845372, alebo osobne v našej kancelárii.
Ochotného darcu miluje Boh. 

S vďakou a úctou Ľ. Marcina, správca SED

Služby Božie

milosrdný samaritánV bratskej láske pozývame na služby Božie, ktoré sa budú konať na 13. nedeľu po Svätej Trojici dňa 11. septembra 2022 o 8.30 hod.
Téma: „Môj blížny”.

Súčasťou služieb Božích bude volebný konvent na funkciu generálneho dozorcu ECAV.
Zoznam kandidátov, ich životopisy a osobné stanoviská sú okrem EPsT k dispozícii na
https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/kandidati-na-gd

 

Záznam služieb Božích 7. nedeľa po Svätej Trojici s blahoželaním

25. ročné jubileum Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci

20220415_08412420220415_091926

20220415_11033020220415_105131

20220420_104748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tohtoročné Veľkopiatočné služby Božie v považskobystrickom evanjelickom kostole sa niesli aj v znamení 25. výročia od založenia Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci (ďalej len SED) Tento sviatočný deň priestory kostola naplnili nielen domáci viery, ale aj personál SED, spolupracovníci a dobrodinci, ako aj vzácni hostia. V rámci sv. pašií zaznel sólo spev opernej speváčky Terézie Janekovej s organovým sprievodom kantorky Jaroslavy Polákovej – „Golgota“. Rovnako tieto sviatočné služby Božie spestril spevom folklórny súbor Záriečanka s priliehavou piesňou „Blízko kríža“. Kázňou slova Božieho poslúžil vzácny hosť Marián Čop, biskup ECAV z Prahy na základe sv. textu: Mt 27, 54.
Následne chrámové zhromaždenie pozdravil po organovom vstupe koncertného umelca Martina Ragulu, senior TUS Marián Kaňuch:„Veľa vzácnych udalosti sa nám dnes spojilo. Ja chcem zdôrazniť tri veci v tomto mojom príhovore:

  1. Služba – Diakonia: Anglický farár, kazateľ John Wesley raz povedal výrok, ktorý si veľmi dobre pamätám, a zároveň si uvedomujem jeho silu, vážnosť, ale aj ťažkosť naplnenia: „Robte všetko dobro, čo môžete, všetkými prostriedkami, ktorými môžete, všetkými spôsobmi ktorými môžete, všade, kde môžete, všetkým, ktorým môžete, tak dlho, ako môžete.” Ak je niekto povolaný, pozvaný, vyzvaný konať dobro, a aj to robí tak to je určite diakonia. Diakonická služba tým, ktorí to najviac potrebujú. Robiť dobro všetkým je veľká úloha diakonie a diakonickej služby. Starať sa o všetkých ľudí. Núdznych. Utrápených.  Chorých. Vládnych. Nevládnych. Je to náročná služba. Náročné poslanie “robiť všetko dobro, čo môžeme, všetkými prostriedkami, ktorými môžete, všetkými spôsobmi ktorými môžete, všade, kde môžete, všetkým, ktorým môžete, tak dlho, ako môžete” Vy to robíte už 25 rokov. A kiež máte silu, energiu robiť to aj naďalej. Chcem pri tomto 25. výročí Diakonie Košeca v mene predsedníctva TUS poďakovať celému kolektívu pod vedením brata správcu Ľubomíra Marcinu, brata riaditeľa Marcela Breče a predsedníčka správnej rady Anny Kušnírovej, ale aj všetkým vám nemenovaným a o to viac dôležitým a potrebným pracovníkom za všetku vašu službu, ochotu starať sa o ľudí, ktorí sú vám zverení. Ďakujeme vám za všetku námahu a odpustite nám, ak ste mali niekedy pocit, že ste boli zabudnutí, či ste museli zápasiť sami a cítili ste, že by ste potrebovali viac podpory, či záujmu zo strany seniorátu, či cirkvi. Mysleli sme v modlitbách na vás. Nech vás všetkých Pán Boh posilňuje a nech každý váš klient, ten, ktorý je súčasťou vašich služieb zažíva vašu lásku, starostlivosť a opateru.
  2. Spomienka – na sestru Zuzanu Drblíkovú: Nedávno ste sa lúčili so svojou vzácnou spolusestrou Zuzanou, ktorá sa tiež ako pedagóg snažila konať dobro tým najmenším: deťom. Vďaka Bohu za ňu. Veľa spomienok zostane vo vašich srdciach, ktoré vám ju budú pripomínať. Ďakujeme Pánu Bohu za jej život, službu v CZ a konanie dobra. A nech aj my všetci konáme dobro. A pomocou nech nám je Pán Ježiš Kristus.
  3. Pripomenutie – Ježiš Kristus: Dnes na Veľký piatok môžeme pozerať ešte na väčšie dobro, ktoré je pre nás zdrojom všetkej inšpirácie a tým je ukrižovaný Pán Ježiš Kristus. Sk 10,38: “Boh Duchom Svätým a mocou pomazal Ježiša Nazaretského, ktorý chodil, dobre činil.” On konal dobro, aby sme my mohli konať dobro. Kiež aj na dnešných službách Božích o to viac vidíme a poznáme dobro, ktoré On pre nás vykonal. Pán Ježiš prišiel slúžiť a položiť svoj život. To bolo to najvyššie a najväčšie dobro, ktoré bolo voči nám prejavené na tomto svete. Nech nás všetkých Pán Boh žehná a posilňuje. Pokoj Boží s nami všetkými.

Čítaj ďalej 25. ročné jubileum Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci

Rozlúčili sme sa…

rozlucka ZDrozlucka ZD Drblikováhttps://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/odisla-vzacna-sestra-mgr-zuzana-drblikova

Page 1 of 3512345...102030...Last »