Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Služby Božie

biblia múdrosť– 10. nedeľa po Svätej Trojici, – služby Božie dňa 25. augusta 2019 o 08.30 hod., Kajúca nedeľa

Spomienková ekumenická bohoslužba

Považská Bystrica 27.8.2019

Vzácni hostia v Púchove

Počas služieb Božích v Cirkevnom zbore ECAV v Púchove  o 10.45 hod. sa dňa 11. augusta 2019 prihovorí kázňou slova Božieho br. farár Johannes Hillger z Wittenbergu (prekladá ses. Erika Sukovská). Služby Božie budú obohatené hudobným medailónom v podaní huslí a organa.

Trojnásobná slávnosť v Považskej Bystrici

V považskobystrickom evanjelickom kostole, v rámci slávnostných služieb Božích na Svätodušnú nedeľu, dňa 9. júna 2019, sa konala tradične slávnosť konfirmácie. V tomto roku po dvojročnej príprave bolo prijatých 10 mladých ľudí za dospelých členov v evanjelickej cirkvi. Slávnostný akt konfirmácie vykonal br. administrátor Peter Fabok, na základe biblického textu z 1. knihy Kronickej 16, 8-13. V slávnostnom príhovore vyslovil myšlienky: „Celá kresťanská cirkev si sprítomňuje Svätodušné sviatky, a tým jej založenie.  Pripomíname si, aký veľký dar nám dáva Pán Boh v Duchu Svätom. Slávna udalosť zoslania Ducha Svätého na apoštolov a založenie cirkvi je obrazne povedané, kmeňom stromu, z ktorého potom vyrastajú väčšie i menšie konáriky, ratolesti. Takými milými ratolesťami je pamiatka posvätenia tohto nášho zborovému domu s kostolom. V kostoloch, chrámoch, zborových priestoroch zhotovených ľudským umom a ľudskou rukou, Pán Boh aj neprebýva aj prebýva. Na jednej strane je napísané cez proroka Izaiáša: „Nebesá sú mojím trónom a zem je podnožou mojich nôh!“ (Iz 66, 1) Na strane druhej, o význame kostolov, chrámov vypovedá kráľ Šalamún (1. Kr 8, 29 -30): „Nech sú Tvoje oči upreté v noci i vo dne na tento dom, na toto miesto, o ktorom si povedal: Tu bude moje meno. Vyslyš modlitbu, ktorú sa Tvoj služobník modlí na tomto mieste. Počuj úpenlivú prosbu svojho služobníka a svojho izraelského ľudu, keď sa budú modliť na tomto mieste; vyslyš z miesta svojho prebývania na nebesiach!”  Je samozrejmé, že Pán Boh neprebýva v kostoloch, ako my, ľudia, vo svojich domoch, ale predsa Jeho meno, Jeho sláva, Jeho moc, Jeho milosť, Jeho hlas je v nich prítomný. Duch Svätý je pre nás obrovským darom, pretože nás – okrem iného, vedie najmä v zborových priestoroch ku Ježišovi Kristovi a k Božiemu slovu. My sa v kostole stretávame, zhromažďujeme, čítame, počúvame z Bibliu,  modlíme sa, prosíme, chválime Pána. V kostole môžeme vytvárať vzťah, spoločenstvo s Ním. V zborových priestoroch sa približujeme tomu rajskému ideálu počuť Boží hlas, vnímať Jeho vôľu čím bližšie, čím intenzívnejšie. Kostol je miesto, kde počujeme, že náš život je má hlboký zmysel a veľkú cenu. Že sme pozvaní, aby sme pracovali nie iba pre seba, svoje rodiny, ale i pre cirkev, diakoniu, pre dobré veci v spoločnosti, aby sme oslavovali dokonalý Boží majestát“.
Sviatosť Večere Pánovej prislúžil, nielen konfirmandom, br. Ľubomír Marcina, duchovný správca CZ. Organovou hrou na novom píšťalovom organe poslúžil Martin Melišík, poddozorca TUS a sólo-spevom operná speváčka Terezka Janegová.
V rámci slávnostných služieb Božích sme si pripomínali aj 76. výročie pamiatky posviacky zborového domu s kostolom (6. jún 1943), ako aj 410. výročie považskobystrickej synody hornotrenčianskeho kontubernia (16. jún 1609) pod vedením Žigmunda Balašu (1589 – 1623), horlivého patróna evanjelickej cirkvi, jedného z pripravovateľov Žilinskej synody (1610) a spolumajiteľa považskobystrického hradu.
Mnohopočetné bohoslužobné zhromaždenie na záver zaspievalo hymnickú pieseň „K Trónu slávy, Tvojej Hospodine“ a venovalo zbierku na rekonštrukciu oltára v považskobystrickom evanjelickom kostole.

Ing. Jakub Rosa

Krst svätý

S radosťou oznamujeme, že v sobotu, dňa 11. mája 2019 prijali sviatosť Krstu svätého v našom chráme, – Juraj ŠedíkMartin Miššík.

Organový koncert v Považskej Bystrici

V sobotu podvečer 27. apríla 2019  sa v považskobystrickom evanjelickom kostole konal organový koncert, ktorý zorganizoval miestny cirkevný zbor ECAV v spolupráci so  Strediskom Evanjelickej DIAKONIE Košeca.
Na úvod všetkých prítomných privítala sestra PhDr. Ľubica Juríčková, poddozorkyňa CZ ECAV v Považskej Bystrici.  Išlo o prvý koncert na píšťalovom organe, ktorý bol prednedávnom slávnostnou posviackou uvedený do užívania. Umenie organovej hudby na tomto koncerte predviedol organový virtuóz prof. Ján Vladimír Michalko z Bratislavy.
Naplnený Boží stánok s veriacimi a ďalšími hosťami, medzi ktorými nechýbal primátor mesta Považská Bystrica Doc. Dr. Karol Janas, riaditelia gymnázia a ZUŠ, pedagogickí pracovníci mesta, ako aj personál SED Košeca, si v rámci koncertu mohli vypočuť diela skladateľov: Theodora Grünbergera, Johanna Ludwiga Krebsa, Georga Böhma, Jiřího Ignáca Lineka, Friedricha Wilhelm Marpurga, ale aj samotného Jána Vladimíra Michalka.
Na záver koncertu odznela pieseň z Tranovského kancionála:  Dej mi s Tebou prebývati, ktorú si v Michalkovom gradujúcom sprievode z pripraveného programu  zaspievalo celé mnohopočetné zhromaždenie.
Výber piesne nebol náhodný. Pripomenuli sme si ňou požehnanú pamiatku v blahej pamäti generálnaho biskupa našej cirkvi prof. ThDr. Jána Michalka a jeho milej manželky Alžbety, ktorý do CZ  a na horné Považie často a rád chodieval, všemožne pomáhal  a presne pred 30 rokmi ku štúdiu teológie motivoval aj brata Ľubomíra Marcinu.
Profesor Ján Vladimír Michalko sa na záver prihovoril zúčastneným. Vyzdvihol úsilie a odhodlanie, ktorým bol v považskobystrickom evanjelickom kostole zadovážený a postavený 9 registrový, dvojmanuálový píšťalový organ. Hoci sa nejedná o veľký nástroj, pre tento priestor je veľmi vhodný a vzhľadom na svoju mäkkú intonáciu a spevnosť bol jeho výber správnou voľbou. S dojatím sa poďakoval i za osobné spomienky bratovi Ľubomírovi Marcinovi, duchovnému správcovi CZ,  na jeho rodičov. Napokon celé zhromaždenie  poďakovalo maestrovi opakovaným mohutným aplauzom a kyticou kvetou, ktorú mu odovzdala sestra presbyterka Ing. Alena Bušniaková. Následne vzácny hosť navštívil Stredisko Evanjelickej DIAKONIE v Košeci, kde sme s ním zotrvali pri spoločnej večeri a bratsko – sesterských rozhovoroch.

Ing. Martin Melišík, PhD.
kantor, poddozorca TUS

Organový koncert

ORGANOVY KONCERT_PLAGAT

Vnútromisijné podujatia v našom senioráte

Naplánované vnútromisijné podujatia v našom Turčianskom senioráte:
○ Duchovná pieseň – 26.4.2019, Martin
○ Stretnutie mládeže – 27.4.2019, Žilina
○ Stretnutie spevokolov – 19.5.2019 Mošovce (Turiec), 26.5.2019 – Žilina (Považská časť)
○ Futbalový turnaj – 17.8.2019, Trebostovo
○ Stretnutie diakonie – 7.9.2019, Martin
○ Stretnutie detí – 21.9.2019,
○ Stretnutie mužov – 19.10.2019, Krpeľany
○ Stretnutie neordinovaných a presbyterov – október 2019, Žilina
○ Stretnutie žien – 17.11.2019, Háj
○ Cirkevný zbor Považská Bystrica pozýva všetky cirkevné zbory TUS na 410. výročie synody hornotrenčianskeho kontubernia – 16.6.2019 o 15:00 hod., átrium Považského hradu

2 percentá pre Stredisko evanjelickej diakonie Košeca

Do 30. apríla 2019 je možnosť venovať 2% z dane na prácu Strediska evanjelickej diakonie Košeca, ktoré podporuje aktivity v našom cirkevnom zbore.

Ďakujeme!

Aktuálne tlačivo na vytlačenie / stiahnutie do počítača a vytlačenie.

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby Diakonia Košeca 2019 za 2018

 

Tlačivá sú k dispozícii i vo vestibule kostola, alebo na požiadanie u zborových činovníkov.

Všeobecné informácie http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Rozpis služieb Božích

rozpis sluzieb velka noc 2019

Page 1 of 2112345...1020...Last »