Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Zborové presbyterstvo

V stredu, dňa 21. februára 2018 sa uskutoční o 18.00 hod. pracovné stretnutie zborového presbyterstva.
Hlavné body programu: Príprava celozborového konventu a dotazník z GBÚ o finančných otázkach.

Služby Božie

 

kríže tri* 2. nedeľa pôstna * nedeľa, 25.2.2018 o 08.30 hod. Služby Božie s výročným celozborovým konventom za občiansky rok 2017.

V stredu, dňa 21. februára sa uskutoční o 17.00 hod. I. pôstna večiereň

Ekuména

IMG_5811 T.WARCZAK-TW1_5708P1020312 P1020289 IMG_5897 IMG_5869Ekuména spája nielen cirkvi, ale i národy.

Na základe pozvania Rádu sestier Božieho Milosrdenstva v Krakove – Lagiewnikach sa uskutočnila v dňoch 18-19.1. 2018 návšteva vedenia Strediska Evanjelickej DIAKONIE  Košeca v osobách Ľubomíra Marcinu, správcu SED a Ing. Marcela Breče, riaditeľa SED  v tejto celosvetovo známej kongregácie. Tu v bazilike sa uchovávajú ostatky nedávno kanonizovanej sestry Faufstíny. Po prvý raz v 150 ročnej histórii tohto kláštora mohol nekatolícky duchovný v osobe Ľubomíra Marcinu predstúpiť pred oltár baziliky a prihovoriť sa k zhromaždeným v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Táto Bohoslužba bola prenášaná on-line do celého sveta. Rádové sestry tohto kláštora okrem vlastnej činnosti a iných misijných aktivít spravujú aj Ústav pre dievčatá z ulice vo veku  14-18 rokov, ktorých sa tam nachádza 70. V tomto ústave sa im dostáva nielen výchovy a vzdelania na vysokej úrovni, ale sestry ich pripravujú aj pre prakticky život. Obdivuhodná úroveň a prístup akým sú tieto chovankyne previazané na rehoľné sestry si zasluhuje veľké uznanie a obdiv.

Nezabudnuteľný zážitok nášho pobytu v Krakove bolo prijatie u kardinála Stanislava Dziviša, živého svedka pôsobenia v blahej pamäti pápeža Jána Pavla II, pri ktorého  boku stál takmer 40 rokov. Okrem spoločných modlitieb a bratských rozhovorov sme prijali od tohto významného hierarchu RKC i ocenenie – medailu Madony s Ježiškom za službu starým, chorým a nevládnym poskytovanú v Košeckej Diakonii.  Nasledovala prehliadka 100 rokov starej nemocnice Jána Pavla II. v Krakove v doprovode Ing. Bronislava Brózdu, konateľa betonárskej spoločnosti Zibet. Ten ako laický misionár a podporovateľ cirkevno-charitatívnych projektov nás aj so svojou manželkou Annou, spolupracovníkom Slávkom a troma rádovými sestrami sprevádzal až na Slovensko, aby mohli byť účastný na ekumenickej Bohoslužbe konanej v nedeľu 21.1.2018 v Považsko-bystrickom evanjelickom kostole. Bohoslužbu uviedla podľa určeného programu a hostí privítala zborová poddozorkyňa PhDr. Ľubica Juríčková. Úvodnú liturgiu vykonali brat Ľubomír Marcina, domáci duchovný pastier a ThDr. Ján Mihok, dekan RKC. Kazateľom bol vzácny hosť Mgr.  Miroslav Martiš, kňaz RKC z Boru u Tachova pôsobiaci v českom pohraničí na misiách už 15 rokov. Je rodákom z neďalekého Mojtína a dlhoročným priateľom  a podporovateľom košeckej Diakonie. Modlitby a liturgické texty predniesli brat Peter Fabok ev. farár-administrátor, sestra ev. kaplánka Erika Sukovská, brat Pavel Moudrý, kazateľ cirkvi adventistov s.d. z Považskej Bystrice a rádové sestry z Krakova. Duchovnú atmosféru celého ekumenického zhromaždenia obohatil 30-členný kresťansky spevokol z Košece, pod vedením Viliama Zermegha, kantora RKC farnosti v Košeci. Bohoslužobné zhromaždenie pozdravil aj primátor mesta Doc. Dr. Karol Janas a Ing. Bronislav Brozda z Krakova. Domáci duchovný pastier Ľubomír Marcina poďakoval na záver všetkým, ktorí toto bohumilé ekumenické spoločenstvo pripravili. Sestra Andrejka Deáková odovzdala kytice červených ruží dvom laickým misionárom a podporovateľom cirkevno-diakonických projektov na znak úcty a to: Ing. Antonovi Barcikovi, generálnemu riaditeľovi PC Ladce a Ing. Bronislavovi Brozdovi, konateľovi betonárskej spoločnosti Zibet Krakov. Záverečným požehnaním, ktoré mnohopočetnému bohoslužobnému zhromaždeniu udelil Mgr. Miroslav Martiš a piesňou Zbohom si dajme tieto ekumenické Bohoslužby konané pod biblickým mottom “Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená“ (Exodus 15,6) sa skončili. Ofera z týchto bohoslužieb vo výške  500 € bola určená na projekt „studne v Tanzánií“, kde  kresťania tvoria takmer polovicu populácie z toho sa 6,5 mil. hlási k evanjelickej  aug. vyznania cirkvi.

Ľubomír Marcina, správca SED Košeca

Rozlúčka

So zármutkom, oznamujeme, že vo veku 38 rokov usnul náš spolubrat vo viere a príbuzný Pavel Hájek.

V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili dňa 25. januára 2018 v Považskej Bystrici.

Zborové presbyterstvo

Vo štvrtok, dňa 25. januára 2018 sa uskutoční so začiatkom o 17.00 hod. pracovné stretnutie zborového kandidačného presbyterstva na funkciu zborového dozorcu.

Rozlúčka

Igor Kišš parteSo zármutkom, ale v nádeji vzkriesenia oznamujeme, že v Pánu usnul vo veku 85 rokov otec, starý a prastarý otec Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš, evanjelický a. v. farár, teológ a bývalý dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

Pohrebná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v sobotu 27. januára 2018 o 10.00 hod. vo Veľkom evanjelickom chráme Božom na Panenskej ulici v Bratislave.

Ekumenické bohoslužby

ekumenicke bohosluzby plagát 2018

Vitrážové okná v Považskej Bystrici

data_8172Tretiu adventnú nedeľu 17. decembra 2017 mali veriaci považskobystrického cirkevného zboru možnosť opäť prežiť povznášajúcu slávnosť na záver Roka reformácie. V rámci služieb Božích boli odovzdané vitrážové okná s kresťanskými symbolmi.Zaspievala folklórna skupina Záriečanka.

Slávnostný charakter služieb Božích s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej umocnilo vystúpenie 30-člennej folklórnej skupiny Záriečanka z neďalekého Záriečia.

Kazateľom slova Božieho pri tejto príležitosti bol plk. Mgr. Milan Petrula, riaditeľ úradu EPS MV SR. V kázni na text L 3, 1 – 14 povedal: „Dnešná 3. adventná nedeľa nám dáva do pozornosti jednu dôležitú vec. Chceme sa teraz na ňu spolu pozrieť a nechať ňou osloviť naše mysle a činy. Do adventného obdobia nesporne patrí muž menom Ján Krstiteľ. Biblická tradícia nám opisuje Jána ako Ježišovho príbuzného. Správy o narodení Jána sú pozoruhodne dôkladné, zatiaľ čo správy o Jeho neskoršom pôsobení sú síce zrozumiteľné a zapamätateľné, ale ustupujú do pozadia. Celkom tak, ako to zdôrazňoval vo svojich kázňach, on musí rásť a ja sa umenšovať. Rozprávanie o Jánovi Krstiteľovi je v každom prípade rozprávaním o Božom konaní v jeho konkrétnej podobe. Boh nám dáva aj cez túto osobu poznať veľkosť svojich činov v celej ich hĺbke a s plným účinkom. To, čo robí Boh, neostáva niekde medzi oblakmi, ale zasahuje do udalostí, ktoré vieme popísať. Boh pôsobí uprostred našich udalostí. Často sa stáva, že aj my sa radi hrdíme tým, čo prežili naši predkovia akými veľkými svedkami viery boli a ako o vieru vo svojom živote zápasili. Z dnešného textu nám jasne zaznieva, že nestačí hrdiť sa predkami. To znamená, nestačí chváliť sa starým otcom, ktorý bol zbožným kresťanom a dlhoročným presbyterom alebo starou matkou, ktorá bola zbožnou kresťankou a dlhoročnou kostolníčkou. Všetko je to síce pekné, ale viera tvojich predkov ťa nespasí. Zbožnosť našich starých rodičov nám na poslednom súde nijako nepomôže. Všetko je to pekné, ale zároveň sa to nijako nedotýka teba, pokiaľ sa aj ty osobne nestaneš súčasťou tejto reťaze, živou a aktívnou súčasťou tohto veľkého príbehu spásy, príbehu odovzdávania a nesenia, preukazovania viery v tomto svete. To, čo koná Boh, sa dotýka konkrétnych vecí. To nám ukazuje aj Ján Krstiteľ. To, čo hovorí vo svojich kázňach, nevyvíja len akýsi duchovný svet. Hovorí tom, že Božie konanie má priniesť do života človeka konkrétne zmeny. Zvesť, ktorú hovoril ľuďom v konkrétnej dobe, je spojená s myšlienkou a výzvou: Obráťte sa. Zmeňte sa! Zanechajte to, čo je staré. To, čo robíte vo svojom živote robte ináč, lepšie, naplňte svoje konanie láskou. Pokúsme sa aj my hovoriť o Božích veciach v našej dobe a dnešným spôsobom, aby bola medzi nami citeľná Božia láska, Jeho pokoj a Jeho požehnanie aby sme sa dokazovali ako verní nasledovníci nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.“

Po kázni slova Božieho boli ďakovnou modlitbou na ozdobu priestoru kostola odovzdané vitrážové okná s kresťanskými symbolmi (dar Bohu známeho sponzora). Domáci duchovný pastier a správca Strediska Evanjelickej diakonie v Košeci Ľubomír Marcina v modlitbe poďakoval Hospodinovi za všetku doterajšiu milosť, Božie vedenie a požehnanie, ktorému sa dostalo košeckému Stredisku Evanjelickej diakonie. Osobne poďakoval riaditeľovi zariadenia Ing. Marcelovi Breče, dipl. vrchnej sestre Anne Kušnírovej a personálu SED v Košeci, ktorí sa najväčšej miere s osobným a pracovným nasadením zaslúžili o dobré meno a kvalitne poskytované služby v tomto sociálnom zariadení, o ktorom svedčí veľký dopyt a neustála obsadenosť kapacity zariadenia. Za rodinných príslušníkov klientov osobne poďakoval manželom Gerliciovcom z Bratislavy za úzku, príkladnú spoluprácu a finančnú pomoc pre SED v Košeci.

Sestra poddozorkyňa CZ ECAV v Považskej Bystrici PhDr. Ľubica Juríčková sa následne prihovorila k duchovnému pastierovi Ľubomírovi Marcinovi pri jeho životnom jubileu. Vyzdvihla jeho obetavú duchovnopastiersku službu, ktorú koná v tomto zbore 8 rokov, zásluhou ktorej CZ rastie a napreduje. Poďakovala aj za spoluprácu so SED v Košeci, hlavne za spoločne zorganizované akcie v jubilejnom Roku reformácie. Aj primátor mesta doc. Dr. Karol Janas pozdravil jubilanta, poďakoval mu za príkladnú spoluprácu a vzájomnú pomoc.

Liturgiou poslúžili sestra Erika Sukovská, Peter Fabok a Ľubomír Marcina. Organovou hrou slúžila sestra kantorka Jaroslava Polláková. Záver služieb Božích patril vystúpeniu folklórnej skupiny Záriečanka. Zvlášť dojímavo zaznela posledná pieseň „Tie záriecke zvony prekrásne zvonia“, ktorú si so svojimi rodákmi zaspieval aj náš duchovný pastier. Áronovské požehnanie početnému chrámovému zhromaždeniu udelil brat farár Milan Petrula. Nasledovalo pohostenie v zborových priestoroch, ktoré pripravili ochotné sestry z nášho CZ. Nech Pán aj naďalej požehnáva náš cirkevný zbor, ako aj SED v Košeci, kde sa koná už mnoho rokov praktická kresťanská služba – diakonia.

Ľubica Juríčková, poddozorkyňa
www.ecav.sk

 

Rozlúčka

So zármutkom, ale v kresťanskej nádeji oznamujeme, že dňa 19. decembra 2017 usnula vo veku 70 rokov naša spolusestra vo viere a pre rodinu manželka, matka, stará matka a príbuzná Eva Pekarová, r. Čápová.

V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili dňa 22. decembra 2017 v našom kostole.

Pozvánka

pozvanka 001

Page 1 of 1712345...10...Last »