Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Služby Božie

V bratskej láske pozývame na služby Božie, ktoré sa budú konať na 13. nedeľu po Svätej Trojici dňa 11. septembra 2022 o 8.30 hod. Téma: „Môj blížny”. Súčasťou služieb Božích bude volebný konvent na funkciu generálneho dozorcu ECAV. Zoznam kandidátov, ich životopisy a osobné stanoviská sú okrem EPsT k dispozícii na https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/kandidati-na-gd   […]

Služby Božie s volebným konventom

V bratskej láske pozývame na služby Božie na 8. nedeľu po Svätej Trojici, ktoré sa uskutočnia dňa 25. júla 2021 o 08.30 hod. v našom kostole. Téma nedele: „Výstraha pred zvodmi” V rámci služieb Božích sa uskutoční volebný konvent na funkciu generálneho dozorcu ECAV na Slovensku. https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/marian-damankos-a-ivan-trepac-dvaja-kandidati-na-generalneho-dozorcu-ecav Seniorátny konvent nášho Turčianskeho seniorátu sa uskutoční v nedeľu 22.8.2021 o 15.00 hod. v ev. chráme […] […]

Výsledky volieb na funkciu predsedníctva TUS ECAV

Uznesenie č. 1/2020 Seniorátne presbyterstvo TUS na základe správy sčítacej komisie vyhlasuje výsledky volieb seniora TUS. Celkový počet konventuálov: 1257 Mgr. Marián Kaňuch získal: 1250 hlasov proti/zdržal sa: 7 hlasov Hlasovanie: jednomyseľne prijaté Uznesenie č. 2 /2020 Seniorátne presbyterstvo TUS konštatuje, že za seniora TUS na funkčné obdobie 2020-2026 v zmysle platných cirkevno-právnych predpisov ECAV bol zvolený Mgr. Marián Kaňuch, PhD. Hlasovanie: […] […]

Výsledok volieb biskupa

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku sa na svojom zasadnutí dňa 13. decembra 2019 v Prešove oboznámilo so správou sčítacej komisie a oznamuje výsledok voľby biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku po 2. kole. Celkový počet konventuálov: 9126 Mgr. Katarína Hudáková získala: 4234 hlasov Mgr. Peter Mihoč získal: 4390 hlasov Dištriktuálne presbyterstvo VD konštatuje, že za biskupa VD […] […]

Voľby v ECAV na Slovensku 2018

http://www.ecav.sk/?p=Aktual/CZinfo/volby_predsednictva_ecav_na_slovensku_2018 Informácie ku voľbe dozorcu Východného dištriktu ECAV http://vdecav.sk/…/uploads/rozne/volbydozorcaVD2018.pdf Voľby v našom zbore sa budú konať v nedeľu, dňa 24. júna 2018 počas služieb Božích. […]

Diskusia kandidátov na generálneho biskupa ECAV

Link na dnešnú diskusiu kandidátov na generálneho biskupa ECAV https://www.youtube.com/channel/UCnrXUwG7q0qBCD0OxUA9RnA/live Bližšie informácie ku dnešnej diskusii kandidátov nájdete na: http://www.ecav.sk/?p=Aktual/Pozvan/diskusia_kandidatov_na_funkciu_generalneho_biskupa_ecav_na_slovensku […]

Voľby biskupa VD

V rámci služieb Božích v nedeľu, 20. októbra 2013 sa bude konať zborový volebný konvent, ktorého bodom bude hlasovanie konventuálov pri voľbe biskupa nášho Východného dištriktu. Predsedníctva seniorátov Východného dištriktu na zasadnutí kandidačnej rady dňa 1. októbra 2013 kandidovali pre voľby biskupa Východného dištriktu ECAV Mgr. Ondreja Koča a Mgr. Slavomíra Sabola. Životopis a program oboch kandidátov je v printovej […] […]