Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Rozlúčka

So zármutkom, ale v kresťanskej nádeji oznamujeme, že vo veku 56 rokov usnul náš spolubrat vo viere a pre rodinu manžel, otec, syn a príbuzný Ladislav Gašo.

V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili na Starom cintoríne v Považskej Bystrici, a to v piatok dňa 24. augusta 2018.

voľby dozorcu VD ECAV

Na základe listu z BÚ VD ECAV na Slovensku sa oznamuje evanjelickej verejnosti, že na základe zápisu sčítacej komisie vyhlasuje dištriktuálne presbyterstvo VD výsledky volieb na funkciu dozorcu VD.  Celkový počet konventuálov bol 9822, kandidát Ing. Ľubomír Pankúch získal 8060 hlasov, čo činí 82,06 percenta.
DP vyhlasuje, že za dozorcu VD ECAV na volebné obdobie 2018-2024 bol zvolený Ing. Ľubomír Pankúch.
Od dnešnej 9. nedele po Sv. Trojici ešte plynie 15 dňová lehota na odvolanie sa.

Pozvánka

pozvanka 5 august 2018 final webCirkevný zbor ECAV na Slovensku so sídlom v Košeci, v spolupráci so Strediskom Evanjelickej DIAKONIE v Košeci,

Vás srdečne pozývajú na služby Božie s vysluhovaním sviatosti Večere Pánovej,

ktoré sa budú konať dňa 5.  augusta 2018 o 09. 00 hodine, v 10. nedeľu po Sv. Trojici – Nedeľa pokánia

v Evanjelickom aug. vyznania kostole v Košeci.

Zvesťou slova Božieho poslúži vzácny hosť Vdp. Johannes Hillger, ev. farár z Lutherstadt Wittenbergu ( SRN)

Prekladá Mgr. Erika Sukovská

Liturgujú duchovní Ľubomír Marcina a Mgr. Dušan Vaňko

V rámci služieb Božích vystúpi Katrin Hauser, členka štátneho komorného orchestra v HalIe (SRN) s doprovodom,

a operná speváčka Mgr. Art. Terezka Janeková s klavírnym doprovodom Mgr. Jaroslavy Polákovej.

Ste srdečne vítaní!

 

 

Voľby v ECAV na Slovensku 2018

Tiskhttp://www.ecav.sk/?p=Aktual/CZinfo/volby_predsednictva_ecav_na_slovensku_2018

Informácie ku voľbe dozorcu Východného dištriktu ECAV http://vdecav.sk/…/uploads/rozne/volbydozorcaVD2018.pdf

Voľby v našom zbore sa budú konať v nedeľu, dňa 24. júna 2018 počas služieb Božích.

Diskusia kandidátov na generálneho biskupa ECAV

kandidáti GBLink na dnešnú diskusiu kandidátov na generálneho biskupa ECAV  https://www.youtube.com/channel/UCnrXUwG7q0qBCD0OxUA9RnA/live

Spomienkové služby Božie v Ilave

data_8406 Ilava 2018Na sviatok Svätej Trojice 27. mája 2018 sa v Ilave konali už tradičné spomienkové služby Božie pri 56. výročí súdnych procesov s evanjelickými farármi a biskupmi. Božím slovom sa veriacim prihovoril brat biskup ZD Milan Krivda.

Brat biskup kázal v zrekonštruovanej rímskokatolíckej Kaplnke Sv. Trojice v Ilave na základe textu L 10, 21 – 24: „Pripomíname si totalitným režimom perzekuovaných a väznených evanjelických kňazov a biskupov. Boli nespravodlivo odsúdení a znášali príkoria, boli prenasledovaní pre svoje presvedčenie a vieru v Trojjediného Pána Boha. Nedali sa zastrašiť ani mocou, ani bitím či iným trýznením tela i ducha. Vydržali preto, lebo verili a jasne vedeli, kto ich vo viere posilňuje. My sa dnes tešíme z náboženskej slobody u nás, na Slovensku, ale môže prísť zase doba prenasledovania pre vieru a aj my obstojíme len vtedy, keď budeme vedieť, v koho veríme, a tak budeme môcť o svojej viere svedčiť aj ostatným. Svedectvom o tom, že duchovne žijeme, je náš vlastný život. Nielen to, že sa pravidelne modlíme, čítame Písmo sväté, ale aj to, že si vieme vzájomne pomáhať a slúžiť, keď vidíme vo svojom bratovi a sestre samého Krista Pána. Vtedy konáme skutky lásky – diakoniu. O tejto prepotrebnej službe cirkvi svedčia aj tu prítomní pracovníci Evanjelickej diakonie v Košeci. Nedeľa Sv. Trojice nám pripomína aj náš krst, keď sme boli bez rozdielu pokrstení v meno Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. Je priam symbolické, že práve v dnešný sviatok môžeme do vínneho kmeňa Pána Ježiša Krista vštepiť sviatosťou Krstu svätého toto novonarodené dieťatko Miriam, a tak ho prijať do Kristovej cirkvi. Veď je to aj príkaz evanjelia dnešnej nedele: Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca i Syna, i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Amen.“

Liturgiou poslúžili duchovní Dušan Vanko, Ľubomír Marcina a Marian Bodolló. Organovou hrou sprevádzala služby Božie Jaroslava Poláková, kantorka z CZ ECAV v Považskej Bystrici. Zvlášť dojemne a mohutne znela krásnym akustickým priestorom hymnická pieseň „Kto za pravdu horí“. V rámci spomienkových služieb Božích sviatosť Krstu svätého dieťaťu Miriam Sopúchovej prislúžil dôstojný brat biskup Milan Krivda. Služieb Božích sa okrem cirkevníkov z košeckého a považskobystrického CZ zúčastnilo aj vedenie a personál Strediska Evanjelickej diakonie v Košeci, poslanec Ing. Robert Rafaj a ďalší pozvaní hostia.

Po skončení spomienkových služieb Božích sme sa presunuli k pamätnej tabuli na múre ilavskej väznice, kde zaznela modlitba prednesená generálnym duchovným Ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR Marianom Bodolló a položenie kytice kvetov ako spomienky na väznených evanjelických kňazov a biskupov.

Naša veľká vďaka patrí všetkým, ktorí tieto spomienkové služby Božie zorganizovali, v prvom rade Stredisku Evanjelickej diakonie v Košeci a rímskokatolíckej farnosti v Ilave za prepožičiavanie kaplnky na konanie evanjelických služieb Božích, ktoré sa na tomto mieste začali konať pred 19 rokmi z podnetu brata diakona Ľubomíra Marcinu, ktorý rekonštrukciu kaplnky na pamiatku svojej zosnulej matky Boženy Marcinovej pri 2. výročí jej smrti aj finančne podporil.

Nech Pán i naďalej požehnáva túto duchovno-pastoračnú službu pre našich bratov a sestry vo viere v starobylej Ilave, ktorá v 17. storočí bola baštou kultúry a vzdelanosti s prekvitajúcim evanjelickým školstvom a cirkevným zborom. Pôsobili tu významné osobnosti našich dejín, ako Tobiáš Masník, Štefan Pilárik, Daniel Krman a ďalší. Za protireformácie v roku 1722 cirkevný zbor i škola boli násilne zlikvidované. Je to div v našich očiach, že po takmer troch storočiach sa v Ilave opäť konajú evanjelické služby Božie, nezabúdajúc pritom ani na našich trpiteľov v zmysle biblických slov: „Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania, a napodobňujte ich vieru.“ (Žid. 13, 7)

Ľubica Juríčková, poddozorkyňa

zdroj: www.ecav.sk

Sobášny obrad

S potešením oznamujeme, že v sobotu, dňa 19. mája 2018 vstúpili do stavu manželského v našom kostole Maroš Svitek a Zuzana Gašová.

Duchajovej jablonka

Duchajovej jablonka 2018 plagát web finalObčianske združenie Prameň spod Makyty, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou, Obec Lazy pod Makytou, ZUŠ Púchov, Naša dolina n.o.


srdečne pozývajú na IV. ročník víkendového stretnutia detí a mládeže regiónu Považie zameraného na rozvoj ich umeleckého nadania
„Duchajovej jablonka“. Podujatie prebieha v priestoroch ZŠ a školy v prírode Lazy pod Makytou

Termín konania: sobota, 19. máj 2018 od 09.15 hod.
Kategórie, tvorivé dielne:

1. modrotlač

2. výtvarná dielňa: technika mramorovania, krajinné umenie

3. divadlo – dramatizované čítanie

Informácie a prihlasovanie na www.jablonka.ecav.eu

Rozlúčka

sadeckaSo zármutkom, ale v kresťanskej nádeji oznamujeme, že vo veku 75 rokov usnula naša spolusestra vo viere a pre rodinu matka, stará matka, sestra a príbuzná Janka Sádecká, r. Apoleníková.

V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili vo štvrtok, dňa 17. mája 2018 v Považskej Bystrici.

Detský muzikál

plagat-mestecko

Page 20 of 37« First...10...1819202122...30...Last »