Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

História

Z histórie Evanjelického aug. vyznania cirkevného zboru v Považskej Bystrici

 Vznik  zboru

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania  v Považskej Bystrici vznikol v druhej polovici 16. storočia, v roku 1570 pod patronátom šľachtickej rodiny Balassovcov.

Patril do Hornotrenčianskeho seniorátu. Zvlášť treba spomenúť Žigmunda Balassu, ktorý bol veľkým dobrodincom a ochrancom evanjelikov na celom Považí. V roku 1610 bol jedným z pripravovateľov a zároveň účastníkom pamätnej Žilinskej synody, kde bola zriadená samostatná evanjelická cirkev, dovtedy patriaca pod jurisdikciu katolíckych biskupov. Trvanie prvého evanjelického cirkevného zboru v Považskej Bystrici sa datuje od roku 1570 do roku 1709, kedy evanjelici v tomto meste tvorili 98% väčšinu. Teda 139 rokov evanjelici užívali pôvodný – dnes už rím. kat. kostol na námestí. Z tohto kostola sa zachovala bočná loď s presbytériom, veža a náhrobky Žigmunda Balassu a jeho manželky Alžbety Zborovskej. Počas tejto doby rozmachu ev. cirkvi sa tu vystriedalo 15 kňazov.

Zánik  zboru

Po smrti posledného potomka ev. rodu Balassovcov boli farár a rektor školy zo zboru vypovedaní, kostol, fara a škola (založená evanjelikmi v roku 1593) odobraté a obyvateľstvo násilne vrátené do lona rímskokatolíckej cirkvi. Tak nastala aj v tomto meste doba temna a prenasledovania evanjelikov. Až v roku 1835 sa podľa obecnej kroniky uvádza v Považskej Bystrici 18 evanjelických  rodín, ktoré sa hlásia do matkocirkevného zboru v Súľove. Od roku 1934 bola považskobystrická diaspora pričlenená do Púchova (v tej dobe bola vybudovaná aj modlitebňa vo fílii Bodiná), kedy bezmála po 250 ročnej porobe a útlaku sa začínajú budovať základy nového evanjelického Siona na Považí.

Obnovenie zboru

Dňa 25. júna 1939 je v Považskej Bystrici usporiadaná prvá bohoslužobno-misijná slávnosť, ktorej sa zúčastňuje okolo 600 veriacich za účasti biskupa Dr. S. Š. Osuského. O rok neskôr sa pristupuje už k hospodárskemu osamostatneniu CZ od matkocirkvi púchovskej. V nedeľu 25. júna 1940 sa koná slávnosť položenia základného kameňa terajšieho Zborového domu.  Posviacka Zborového domu sa konala 6. júna 1943 za účasti oboch biskupov Dr. V. Čobrdu, gen. biskupa, a Dr. S.Š. Osuského, dištriktuálneho biskupa, seniora Jána Zemana, konseniora Ivana Križana, veľkého počtu farárov a okolo 1600 veriacich. Celé dielo bolo budované za výnimočných organizačných schopností farára a trpiteľa, Petra Škodáčka z Púchova. Pri slávnostných službách Božích  účinkoval miestny cirkevný spevokol pod vedením br. kantora Miloslava Kortmana. Od decembra 1949 je do Považskej Bystrice vyslaný biskupským úradom prvý námestný kňaz Ján Bajcar.

Súčastnosť zboru

Od 11. apríla 1954 je v PB systematizovaná kňazská stanica, ktorú postupne obsadzovali duchovní: Jan Bajcar, Jaroslav Moncoľ, Miloslav Blaho, Jaroslav Otepka a od 1.12.2009 Ľubomír Marcina, pod vedením ktorého prebehla rozsiahla generálna oprava Zborového domu, výmena zariadenia a nadstavba veže kostola so štyrmi zvonami. Slávnosť posviacky prvej etapy obnoveného Božieho stánku sa konala 5. septembra 2010 za účasti dôst. br. Mgr. Miloša Klátika PhD., gen. biskupa ECAV na Slovensku, vz. br. Jozefa Havrilu, seniora TUS  ECAV, kňazov, hostí z ekumény, zástupcov SED Košeca, dobrodincov a sponzorov a stoviek cirkevníkov. Obnovený Boží stánok v Považskej Bystrici s filiálnym kostolíkom v Bodinej slúžia našim veriacim ako jediné v rámci ECAV v celom Považsko- Bystrickom okrese.

 

Soli Deo Gloria – Jedine Bohu Sláva