Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Seniorátny konvent vo Vrútkach

Seniorátny konvent nášho Turčianskeho seniorátu sa uskutoční 26. marca 2023 o 15.00 hod. v zborovom dome vo Vrútkach.

Prosba o venovanie 2 percent pre SED Košeca

Vážení členovia cirkevného zboru a sympatizanti,

aj v tomto roku sa obraciame na Vás s prosbou o venovanie 2 percent z daní na práce Strediska evanjelickej diakonie Košeca, ktoré materiálne i personálne podporuje náš cirkevný zbor.

Tlačivo Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov (ktoré vystaví Váš zamestnávateľ) a tlačivo Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% z dane je potrebné odovzdať na daňovom úrade do 30. apríla 2023.

Vyhlásenie_SED_Koseca_za_2022

alebo https://www.diakoniakoseca.sk/documents/Vyhlasenie2022.pdf

Prosba o úhradu cirkevnej dane

V mene vedenia zboru sa úctivo obraciame na členov zboru, ktorí pozabudli v každodenných povinnostiach na úhradu cirkevnej dane, cirkevného príspevku.
Výška príspevku členov vo veku do konfirmácie je 5€ a dospelých 10€.
Úhrada je možná osobne u ses. pokladníčky v kancelárii zborového domu pred alebo po nedeľných službách Božích alebo internetbankingom na účet SK86 0200 0000 0004 9094 5372
Do správy pre prijímateľa prosím uviesť meno, bydlisko a rok, za ktorý sa suma uhrádza.
Zbor sa nachádza v neľahkej finančnej situácii, keďže takmer 200 evidovaných členov neuhradilo cirkevný príspevok za minulý, resp. predchádzajúce roky.
Okrem toho náš zbor musí odvádzať /aj za dlhoročných neplatičov/ nemalé finančné sumy na vyššie cirkevno-organizačné jednotky.

Ďakujeme!

Pôstne večierne

Ježiš modlitba svetlo nebo Otec 5.pôstna večiereň sa uskutoční v stredu, dňa 29. marca 2023 o 17.00 hod. v zborových priestoroch.

Zasadnutie zborového presbyterstva

Pracovné stretnutie presbyterstva sa uskutoční vo štvrtok 23. februára 2023 o 17.00 hod. v zborovej miestnosti.
Hlavným bodom je príprava zborového konventu, ktorý sa uskutoční na 1. pôstnu nedeľu, 26. februára 2023 v rámci služieb Božích.

Rozpis služieb Božích na najbližšie obdobie

rozpis sluzieb vianoce 2022 web

Ďakovné služby Božie v košeckej diakonii

Na sviatok Pamiatky reformácie v pondelok 31. októbra 2022 sa v  Stredisku Evanjelickej diakonie v Košeci (SED) konali ďakovné služby Božie pri 19. výročí jeho posviacky. V rámci nich sme ďakovali Pánu Bohu za všetko požehnanie, ktorého sa nám doposiaľ dostalo, ale hlavne pri realizácii dvoch posledných projektov. Ako prvý treba spomenúť výmenu kotolne, ktorá bola po dvadsiatich rokoch nepretržitej prevádzky už v havarijnom stave. Náš dobrotivý Pán nám pomohol vzbudiť srdcia mnohých ochotných darcov a sponzorov, ale aj ústretovú firmu, ktorá sa na túto náročnú obmenu kotolne podujala a v priebehu 2 týždňov za plnej prevádzky aj zrealizovala. Stará kotolňa je nahradená vysoko výkonnou, energeticky úspornou a plne automatizovanou kotolňou. Ako druhý projekt, realizovaný na nádvorí SED, je v účelovej podobe terapeutický záhradný park, ktorý bol zrealizovaný za finančnej podpory VÚC Trenčín, odporučený osobne županom Ing. Jaroslavom Baškom, ktorý má k nášmu zariadeniu vrelý vzťah. Celý záhradný projekt riadil náš zamestnanec Ing. Jakub Rosa, študent 4. ročníka ETF UK v Prahe. Obec Košeca dala zhotoviť novú prístupovú cestu a parkovisko. Reformačné služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej viedol správca SED Ľubomír Marcina, slovom Božím poslúžil obetavý spolupracovník košeckej diakonie Mgr. Peter Fabok, farár v Lazoch pod Makytou na text Ž 46,12: „Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov.“ Vo svojom príhovore zdôraznil, že “cirkev i jednotlivec sa musí k Pánovi Ježišovi obracať sa nanovo, denne, lebo s jednorazovým prijatím do svojho srdca nevystačíme. Hriech je sťa burina, ktorá rastie vždy nanovo a vždy znova a znova ju treba vytrhávať. Obrátenie sa ku Ježišovi Kristovi? Jednoznačne áno. Avšak nie ako jednorazový akt, ale ako denné rozhodovanie sa pre život podľa Božieho slova. Analogicky môžeme povedať, že cirkev ani jednotlivci si nevystačíme iba s jednou reformáciou. Ďakujeme Pánu Bohu, že napriek všetkým sociálno-politickým a ekonomickým zmenám, ktoré sa nás bytostne dotýkali či dotýkajú, sa k nám prihovára to isté evanjelium a počujeme to isté Božie povolanie – vierou prijať ospravedlnenie, ktoré nám Boh dáva pre zásluhy Pána Ježiša Krista. Reformácia bola i je nutná, aby sa stalo zrejmým, že skutočné evanjelium, ktoré podáva Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného, je mocou Božou na spasenie každému veriacemu” (R 1, 16-17).

Po zaspievaní Lutherovej piesne, ES č. 288, za organového sprievodu Mgr. Jaroslavy Polákovej, kantorky z Považskej Bystrice, bolo posvätením odovzdané do užívania nové červené oltárne rúcho s bielou prikrývkou, ako aj oltárny kríž a svietniky, dar Anny Kušnírovej, predsedníčky SR SED, pri jej okrúhlom životnom jubileu. Zaspievaním ev. hymny „Hrad prepevný“ boli služby Božie ukončené. Mnohopočetné zhromaždenie si následne prezrelo záhradné úpravy, kotolňu, ale aj celé zariadenie, ktoré aj napriek zložitej dobe plní svoje poslanie: praktickú kresťanskú službu lásky – diakoniu, ale aj misiu v našom prostredí. Treba poznamenať, že v posledných rokoch často za mnohých obetí a rizík vedenia SED, personálu, ako aj obetavých spolupracovníkov z radov lekárov v zdravotníckych zariadeniach nášho regiónu.

Ľubomír Marcina
správca 

 

432

6597108

Služby Božie

kríž pamiatka zosnulýchSlužby Božie na 20. nedeľu po Svätej Trojici, dňa 30. októbra 2022 sa uskutočnia o 08.30 hod. Počas nich si pripomenieme Pamiatku zosnulých. 

Služby Božie pri 505. výročí reformácie sa uskutočnia v pondelok 31. októbra 2022 o 17.00 hod.

Stredisko evanjelickej diakonie v Košeci pozýva v pondelok 31. októbra na reformačné služby Božie spojené s prisluhovaním Večere Pánovej, ktoré sa uskutočnia v jej priestoroch so začiakom o 10.00 hod. Počas nich si pripomenieme aj 19. výr. posviacky SED v Košeci a do užívania bude odovzdaná nová kotolňa aj parkové úpravy.

Voľby na funkciu generálneho dozorcu ECAV sa uskutočnia 13. novembra 2022.

Z Poďakovania za zemské úrody

WhatsApp Image 2022-10-02 at 08.19.56 (1)WhatsApp Image 2022-10-02 at 08.20.20

Diakonia Košeca

Drahí priatelia,
v zastúpení košeckej Diakonie sa na Vás obraciam s prosbou o finančnú podporu na obmenu kotolne, ktorá po 20 rokoch prevádzky vykazuje havarijný stav, čím ohrozuje prevádzku nášho sociálneho zariadenia. Väčšinu finančných prostriedkov sme získali od našho gen. sponzora.
Do celkovej rozpočtovanej sumy 60 tis, € nám treba zabezpečiť cca 15 tis. €.
Verím, že aj Vaším dobrovoľným príspevkom napomôžete dobrej veci. Prípadny dar, prosím, pošlite na učet košeckej Diakonie: SK290200 0000 0030 21845372, alebo osobne v našej kancelárii.
Ochotného darcu miluje Boh. 

S vďakou a úctou Ľ. Marcina, správca SED

Page 4 of 38« First...23456...102030...Last »