Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Posviacka kríža v Bodinej

kríž BodináS radosťou oznamujeme, že v nedeľu 7. novembra 2021 o 14.00 hod. bude na cintoríne v Bodinej slávnostne posvätený nový kríž.
Vytvorenie a osadenie kríža je výsledkom obetavosti a horlivosti členov našej fílie Bodiná.
Akt posviacky vykoná senior Turčianskeho seniorátu ECAV Marián Kaňuch za účasti administrátora Petra Faboka.

Rozlúčka s Emíliou Zemančíkovou

parte Zemančíková

Služby Božie na Pamiatku reformácie

pamiatka reformácie

V bratskej láske pozývame na služby Božie na 22. nedeľu po Svätej Trojici, počas ktorých si pripomenieme Pamiatku reformácie.
Služby Božie, počas ktorých sa uskutoční slávnosť konfirmácie, pripomenieme si s vďakou 30. výročie ordinácie br. farára Ľ. Marcinu a jeho životné jubileum, sa uskutočnia dňa 31. októbra 2021 o 08.30 hod. v našom kostole.

Služby Božie sa budú konať v režime “OTP”.
Od 08.00 hod. bude zdravotníčka pre záujemcov vykonávať v zborovej miestnosti antigénové testy.

Služby Božie na 19. nedeľu po Svätej Trojici

UZDRAVENIE OCHRNUTÉHOpoďakovanie za úrody považská 2021V bratskej láske pozývame na služby Božie na 19. nedeľu po Svätej Trojici, ktoré sa uskutočnia dňa 10. októbra 2021 o 08.30 hod. v našom kostole.
Počas služieb Božích budeme zároveň ďakovať za zemské úrody.
Téma nedele: „Sila viery.”

Covid automat v cirkvi

COVID SEMAFOR CIRKVI_september 2021

Vážení členovia zboru,
stále žiadame mať v kostole na tvári rúško alebo respirátor.
Povinný je zoznam účastníkov, o ktorého vyplnenie vás budeme prosiť pri vstupe do chrámu.
Prosíme teda o naplánovanie skoršieho príchodu. Ďakujeme za porozumenie. Veríme, že napriek obmedzeniam dokážeme budovať spoločenstvo aj osobný duchovný život každého z nás.

Televízne služby Božie z Prešova

prešov TvV nedeľu 19. septembra 2021 (16. nedeľa po svätej Trojici) o 09. 30 hod. RTVS odvysiela na Trojke televízne Služby Božie z Chrámu sv. Trojice z Prešova (Šarišsko – zemplínsky seniorát) s témou zrušeného Dištriktuálneho dňa VD ECAV na Slovensku 2021 Labyrint sveta a raj srdca.
Kazateľ: Peter Mihoč, biskup VD ECAV na Slovensku
Liturgovia: Ondrej Koč (predsedajúci zborový farár CZ Prešov), Martin Chalupka (senior ŠZS a zborový farár CZ Prešov), Lenka Wagnerová (námestná farárka CZ Prešov)
Kantor: Juraj Lenhardt, zborový kantor CZ Prešov
Piesne: ES 194, 241, 647, 456, A – 84.

Výuka náboženstva

Evanjelická náboženská výchova sa bude v školskom roku 2021/2022 vyučovať na
– 1. ZŠ
– 6. ZŠ
– 7. ZŠ
– 8. ZŠ
– gymnázium Považská Bystrica

Oznam

Do 8.9.2021 prosíme v súrnych prípadoch kontaktovať br. administrátora Petra Faboka na tel. 0918 828 488 alebo lazypodmakytou@gmail.com
Ďakujeme!

Modlitby za náš zbor

zamyslenie_na_den tesnou bránouhttps://zamyslenia.lutheran.sk/zamyslenie-na-den-19-8-2021/

Z pohrebnej rozlúčky s PhDr. Ľubicou Juríčkovou

Pohrebná počestnosť v Pánu zosnulej PhDr. Ľubici Juríčkovej

Evanjelický kostol v Považskej Bystrici sa stal v nedeľu 15. augusta 2021 miestom poslednej rozlúčky so vzácnou ženou, Ľubicou Juríčkovou. Zomrela náhle v považskobystrickej nemocnici zaopatrená sv. Večerou Pánovou vo veku 72 rokov života. Zosnulá spolusestra bola dlhoročnou poddozorkyňou a kronikárkou nášho cirkevného zboru. Od roku 1977 pôsobila ako profesorka slovenského jazyka, literatúry a dejepisu na gymnáziu v Považskej Bystrici. Taktiež na tomto gymnáziu vyučovala evanjelické náboženstvo, v cirkevnom zbore formovala deti, konfirmandov i mládež. Svojim umom a odbornosťou odchovala množstvo, dnes významných osobností. V mysli nám rezonuje jej úsmev, nadšenie, pokoj, láska a horlenie k Božím veciam. Nezabudnuteľné zostávajú v našich mysliach jej príhovory, či prednášky o našich evanjelických dejateľoch. S manželom Imrichom, dcérou Zuzanou s jej rodinou tvorili krásnu, harmonickú rodinu. Stovky ľudí zhromaždených na pohrebnej počestnosti oslovil hlbokou kázňou dôstojný brat emeritný biskup, prof. ThDr. Július Filo, na základe: Text: 2. Tim 2, 11-12: Verná je to reč: Ak sme s Ním umreli, s Ním budeme aj žiť. Ak s Ním znášame utrpenie, s Ním budeme aj kraľovať.

“Prišli sme sa rozlúčiť s Vašou drahou manželkou, matkou, a starou matkou, našou vzácnou poddozorkyňou. Odišla spomedzi nás akoby zavalená troskami jej pozemského príbytku. Po rokoch tvorivej a pokornej služby sa stala v posledných mesiacoch akoby väzňom nevládneho tela, ktoré už nevedelo umožniť ani komunikáciu so svojím okolím. Táto chvíľa je aj na to, aby sme si zaspomínali na jej nadšenie, s ktorým na týchto miestach hovorila a konala. Táto chvíľa je aj na to, aby sme si spomenuli na jej horlivú službu pre cirkevný zbor a pred Pánom Bohom sa s vďakou sklonili. Keby sme si vedeli teraz pustiť zrýchlený filmom najdôležitejšie úlohy ktorým sa venovala, určite by to bola najmä služba učiteľa a odborníka v pedagogických úlohách. Láska k nášmu rodnému slovenskému jazyku a národu, ktorú odovzdávala. Boli by to návrhy a následná realizácia mnohých tvorivých aktivít. Nakoniec služba učiteľky evanjelického náboženstva na gymnáziu a služba pre cirkevný zbor. Keď dnes na ňu myslíme, na jej roky života v čase tvorivosti, ostáva v nás ťaživá otázka: Ako to vlastne je s našou cestou života? Má odchod cez ťažké utrpenie  byť výslednicou všetkého rozvoja tvorivých síl, snaženia i modlitieb? Čo má na tomto mieste rozlúčky dominovať v našom pohľade na jej odchod? Čo prevládne teraz pri pohľade na našu cestu, ktorú máme pred sebou my? Má to byť majestát smrti, tá sila deštrukcie každej tvorivosti a lásky Kristus šiel cestou kríža, aby sme mohli od Neho prijať dar života. To je tá skutočnosť, ktorá prelamuje ľudskú skúsenosť s utrpením a smrťou. Pán Ježiš Kristus sa vydal cestou utrpenia a smrti kvôli každému z nás a všetkým ľuďom, čo tu boli a ešte prídu na tento svet. Utrpenie a smrť neznamená víťazstvo smrti. V Kristovi a pre Krista je to tak. Kríž Kristov, ktorý aj na tomto mieste dominuje je súčasne znakom utrpenia a víťazstva. Cesta kríža bola v Kristovi cestou záchrany. Aby sme mali život v nesmiernej dokonalej, nepredstaviteľnej podobe. Kristus šiel cestou kríža, aby sme aj my mohli od Neho prijať život. Čo znamená táto skutočnosť v retrospektíve ľudských krokov? Ako sa táto skutočnosť v rozpoznateľných znakoch prejavovala pri Vašej drahej manželke, matke a starej matke a našej drahej sestre? Čo vyplýva z tejto krížovej spätosti utrpenia smrti a života pre nás všetkých? Božie slovo nám hovorí: Ak sa k nemu priznáme, aj On sa prizná k Nám pred svojím nebeským Otcom. Ak by sme Oň nestáli nemáme podiel na Jeho priateľstve. Zriekli by sme sa podielu na živote, ktorý vydobyl. Ak sa k Nemu priznáme pred svetom, pred ľuďmi, On sa prizná k Nám pred svojím nebeským Otcom. Ak náš život nemá skončiť v troskách, treba nám kráčať s Kristom životom , službou a prácou. Netúžiť iba po vlastnom úspechu, ale po Jeho sláve v tomto svete. Lebo iba pre Neho sme, čo sme.  Ku ceste života patrí svedectvo o Darcovi života a Záchrancovi života. Takáto cesta vedie do života. Kristus šiel cestou kríža, aby sme mohli od Neho prijať život, sestry a bratia., preto platí aj pri nás: ak s ním znášame utrpenie s Ním budeme aj kraľovať. Naša ochota trpieť s Ním, naša ochota nevzdať sa ho ani pre utrpenie a skúšky vedie ku požehnaniu s Kristom. Znaky víťazstva pri utrpení s Kristom sa dostavujú už v živote. Určite ich naša milá sestra videla vo všetkých vydarených aktivitách v tomto cirkevnom zbore. Pri všetkých úlohách, ktoré ste tu spolu tvorili a dokončili. Určite však mala pri tom pohľad zahľadený za horizont časnosti. Už teraz môžeme kraľovať a budeme kraľovať s Kristom, ak s Ním znášame utrpenie. Boh dáva radosť z budúcej odmeny v Jeho kráľovstve. Aj napriek veľkému utrpeniu a choroby  môžeme prežívať radosť z lásky blízkych a z naplnenia Božích zasľúbení. Vieme, ak s ním trpíme, ak o Ňom nezapochybujeme v akomkoľvek utrpení, ani v utrpení cesty smrti, budeme s Ním kraľovať, dá nám pocítiť šťastie. Kristus šiel cestou kríža, sestry a bratia, aby sme od Neho mohli prijať život. Preto platí v našom živote: Ak sme s Ním umreli s Ním budeme aj žiť. Zomrieť s Kristom treba skôr, ako prichádza smrť. Prijať Jeho smrť v krste a vracať sa k Nej v pokání. To je cesta nastúpeného života. Dať sa sýtiť ovocím Jeho smrti a vzkriesenia v daroch svätej Večere, to je znak toho, že sme zomreli s Kristom. Umrieť s Kristom potom znamená aj to, že odmietanie zla, v akejkoľvek podobe, sebectva a nedôvery voči blízkym. Keď sa nedáme zviesť z cesty spravodlivosti, aj to ukazuje, že sme zomreli s Kristom a sme na ceste života. Nejde teda iba o posledný zápas, ktorý sa udial u našej drahej pred niekoľkými dňami. Kristus nám ponúka ovocie svojej smrti teraz, aby sme mali život s Ním. Takto nech vyznie táto chvíľa rozlúčky. Nie ako víťazstvo deštruktívnej smrti, ktorá ničí náš pozemský stánok tela a človek sa ako v troskách nedokáže nakoniec ani rozprávať so svojimi drahými. Kristus, drahí zarmútení, šiel cestou kríža, aby sme mohli prijať aj my od Neho trvalý a dokonalý život. Žime s Ním a priznávajme sa k Nemu, nebojme sa utrpenia a nezriekajme sa Ho, aby sme mohli od Neho, keď nás k sebe prijme, prijať korunu života. Keď dnes ďakujeme Vašej drahej manželke a matke za všetku jej nehu a lásku, ďakujme za to zároveň Bohu. Ďakujme Pánovi Ježišovi za to, že nám všetkým otvoril cestu k životu. Amen.

Liturgiou poslúžili brat konsenior Jozef Pacek, administrátor Peter Fabok a domáci duchovný Ľubomír Marcina, ktorý zároveň zhodnotil životné dielo a hodnoty tejto vzácnej osobnosti. Pripomenul aj niektoré verejné ocenenia ktoré sa našej zvečnelej sestre dostalo počas jej celoživotného pôsobenia. Za jej bývalých žiakov sa k trúchliacemu zhromaždeniu prihovoril rímskokatolícky dekan Štefan Kováč Adamov, spisovateľ, s ktorým zvečnelá bola do posledných chvíľ v kontakte. Kondolenčný list seniora TUS Mariána Kaňucha prečítal administrátor Peter Fabok. Báseň od Martina Rázusa – Odišla žena vzácna, preniesla Andrejka Deáková. Za gymnázium sa so zosnulou lúčila riaditeľka Ľudmila Porubská, a za Maticu slovenskú Ľudmila Ješková. Organovým sprievodom slúžil Martin Melišík a rovnako aj sólospevom s bratom Marekom Mikáčom. Po prežehnaní ostatkov dôstojným bratom biskupom Júliusom Filom a zaspievaním piesne Vzkriesenie čakáme sa mnohopočetný pohrebný sprievod za hlaholu zvonov odobral smerom k neďalekej budove gymnázia, kde sa celé pohrebné zhromaždenie zastavilo a následne odprevadilo telesné ostatky našej zvečnelej na kremáciu. Ofera, zadržaná miesto kvetinových darov, poslúži na novoinštalovanú oltárnu drevorezbu Večere Pánovej v našom kostole. Pamiatka zosnulej sestry poddozorkyne, nech zostane navždy uchovaná v našich srdciach.

Ľubomír Marcina

Page 6 of 36« First...45678...2030...Last »