Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Výsledky volieb na funkciu predsedníctva TUS ECAV

Uznesenie č. 1/2020

Seniorátne presbyterstvo  TUS na základe správy sčítacej komisie vyhlasuje výsledky volieb seniora TUS.

Celkový počet konventuálov: 1257

Mgr. Marián Kaňuch  získal: 1250 hlasov  proti/zdržal sa: 7 hlasov

Hlasovanie: jednomyseľne prijaté

Uznesenie č. 2 /2020

Seniorátne presbyterstvo TUS konštatuje, že za seniora TUS na funkčné obdobie 2020-2026 v zmysle platných cirkevno-právnych predpisov ECAV bol zvolený Mgr. Marián Kaňuch, PhD.

Hlasovanie: jednomyseľne prijaté

Uznesenie č. 3/2020

Seniorátne presbyterstvo TUS na základe správy sčítacej komisie vyhlasuje výsledky volieb seniorátneho dozorcu TUS

Celkový počet konventuálov: 1257

Ing. Ivan Trepáč získal 1239  hlasov /98,6%/ proti/zdržal sa: 18 členov /1,4% /

Hlasovanie: jednomyseľne prijaté

Uznesenie č. 4/2020

Seniorátne presbyterstvo TUS konštatuje, že za dozorcu TUS na funkčné obdobie 2020-2026 v zmysle platných cirkevno-právnych predpisov ECAV bol zvolený Ing. Ivan Trepáč.

Hlasovanie: jednomyseľne prijaté

Uznesenie č. 5/2020

Seniorátne presbyterstvo TUS zaväzuje predsedníctva cirkevných zborov TUS vyhlásiť výsledok volieb seniorátneho predsedníctva TUS  v 17.nedeľu po Sv. Trojici 4.10. 2020 na hlavných službách Božích . Od toho dňa plynie apelačná doba.

Hlasovanie: jednomyseľne prijaté

Komentáre sú uzatvorené