Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Spomienkové služby Božie v Ilave

data_8406 Ilava 2018Na sviatok Svätej Trojice 27. mája 2018 sa v Ilave konali už tradičné spomienkové služby Božie pri 56. výročí súdnych procesov s evanjelickými farármi a biskupmi. Božím slovom sa veriacim prihovoril brat biskup ZD Milan Krivda.

Brat biskup kázal v zrekonštruovanej rímskokatolíckej Kaplnke Sv. Trojice v Ilave na základe textu L 10, 21 – 24: „Pripomíname si totalitným režimom perzekuovaných a väznených evanjelických kňazov a biskupov. Boli nespravodlivo odsúdení a znášali príkoria, boli prenasledovaní pre svoje presvedčenie a vieru v Trojjediného Pána Boha. Nedali sa zastrašiť ani mocou, ani bitím či iným trýznením tela i ducha. Vydržali preto, lebo verili a jasne vedeli, kto ich vo viere posilňuje. My sa dnes tešíme z náboženskej slobody u nás, na Slovensku, ale môže prísť zase doba prenasledovania pre vieru a aj my obstojíme len vtedy, keď budeme vedieť, v koho veríme, a tak budeme môcť o svojej viere svedčiť aj ostatným. Svedectvom o tom, že duchovne žijeme, je náš vlastný život. Nielen to, že sa pravidelne modlíme, čítame Písmo sväté, ale aj to, že si vieme vzájomne pomáhať a slúžiť, keď vidíme vo svojom bratovi a sestre samého Krista Pána. Vtedy konáme skutky lásky – diakoniu. O tejto prepotrebnej službe cirkvi svedčia aj tu prítomní pracovníci Evanjelickej diakonie v Košeci. Nedeľa Sv. Trojice nám pripomína aj náš krst, keď sme boli bez rozdielu pokrstení v meno Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. Je priam symbolické, že práve v dnešný sviatok môžeme do vínneho kmeňa Pána Ježiša Krista vštepiť sviatosťou Krstu svätého toto novonarodené dieťatko Miriam, a tak ho prijať do Kristovej cirkvi. Veď je to aj príkaz evanjelia dnešnej nedele: Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca i Syna, i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Amen.“

Liturgiou poslúžili duchovní Dušan Vanko, Ľubomír Marcina a Marian Bodolló. Organovou hrou sprevádzala služby Božie Jaroslava Poláková, kantorka z CZ ECAV v Považskej Bystrici. Zvlášť dojemne a mohutne znela krásnym akustickým priestorom hymnická pieseň „Kto za pravdu horí“. V rámci spomienkových služieb Božích sviatosť Krstu svätého dieťaťu Miriam Sopúchovej prislúžil dôstojný brat biskup Milan Krivda. Služieb Božích sa okrem cirkevníkov z košeckého a považskobystrického CZ zúčastnilo aj vedenie a personál Strediska Evanjelickej diakonie v Košeci, poslanec Ing. Robert Rafaj a ďalší pozvaní hostia.

Po skončení spomienkových služieb Božích sme sa presunuli k pamätnej tabuli na múre ilavskej väznice, kde zaznela modlitba prednesená generálnym duchovným Ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR Marianom Bodolló a položenie kytice kvetov ako spomienky na väznených evanjelických kňazov a biskupov.

Naša veľká vďaka patrí všetkým, ktorí tieto spomienkové služby Božie zorganizovali, v prvom rade Stredisku Evanjelickej diakonie v Košeci a rímskokatolíckej farnosti v Ilave za prepožičiavanie kaplnky na konanie evanjelických služieb Božích, ktoré sa na tomto mieste začali konať pred 19 rokmi z podnetu brata diakona Ľubomíra Marcinu, ktorý rekonštrukciu kaplnky na pamiatku svojej zosnulej matky Boženy Marcinovej pri 2. výročí jej smrti aj finančne podporil.

Nech Pán i naďalej požehnáva túto duchovno-pastoračnú službu pre našich bratov a sestry vo viere v starobylej Ilave, ktorá v 17. storočí bola baštou kultúry a vzdelanosti s prekvitajúcim evanjelickým školstvom a cirkevným zborom. Pôsobili tu významné osobnosti našich dejín, ako Tobiáš Masník, Štefan Pilárik, Daniel Krman a ďalší. Za protireformácie v roku 1722 cirkevný zbor i škola boli násilne zlikvidované. Je to div v našich očiach, že po takmer troch storočiach sa v Ilave opäť konajú evanjelické služby Božie, nezabúdajúc pritom ani na našich trpiteľov v zmysle biblických slov: „Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania, a napodobňujte ich vieru.“ (Žid. 13, 7)

Ľubica Juríčková, poddozorkyňa

zdroj: www.ecav.sk

Komentáre sú uzatvorené