Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Ocenenie župana TSK

ocenenie TSKDSC_5854 – kópia

Laureát Ceny predsedu TSK za rok 2020 – Ľubomír Marcina

V kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa 9. júna 2021 konalo slávnostné zhromaždenie predstaviteľov a poslancov TSK, v rámci ktorého z rúk predsedu Jaroslava Bašku prevzali najvyššie ocenenie – Cena predsedu TSK za rok 2020 dvaja Laureáti. Jedným z nich je Ľubomír Marcina, duchovný evanjelickej cirkvi, rodák z Púchova.

Veľký vplyv na výchovu a formovanie jeho osobnosti ako aj duchovného rastu mali kňazi pôsobiaci v Púchove a okolí. Pre svoje presvedčenie, nezlomnú vieru a lásku k Božím veciam, bol minulým režimom prenasledovaný a väznený.  Až po páde komunistického režimu mohol zahájiť skrátené štúdium evanjelickej teológie v Bratislave. Zásluhou vynikajúcich študijných výsledkov a z rozhodnutia vtedajšieho vedenia cirkvi prijal diakonskú vysviacku 26.10.1991 v chráme Božom v Tisovci z rúk vtedajšieho gen. biskupa Pavla Uhorskaia, čím sa stal duchovným Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku. Následne opustil výhodné zamestnanie v Matadore Púchov a od 1.11.1991 nastupuje na uprázdnenú kňazskú stanicu v rozsiahlom diasporálnom cirkevnom zbore v Košeci, ktorý ponímal celý Ilavský okres. Tu na neho čakalo množstvo práce, v ktorej sa osvedčil ako horlivý a svedomitý šafár. Pracoval s deťmi a mládežou, popri všetkej duchovno-pastierskej službe konal službu vo väzniciach, nemocniciach, domovoch dôchodcov, vyučoval náboženstvo na školách, pripravoval konfirmandov, krstil, sobášil i pochovával. Odchoval množstvo mladých spolupracovníkov, ktorí sú doposiaľ prínosom nielen pre evanjelickú cirkev a diakoniu, ale aj spoločenský život.

Pod vedením Ľubomíra Marcinu bol za jeden rok v Košeci vybudovaný nový evanjelický kostol, následne opravené a postupne zveľaďované cirkevné budovy na území diaspory. Zavŕšením jeho budovateľských aktivít bola výstavba Účelového sociálneho zariadenia ECAV na Slovensku – Strediska evanjelickej diakonie v Košeci s kapacitou 70 miest, 45 zamestnancami a mnohými spolupracovníkmi. Úroveň a poskytovanie soc. služieb v tomto diakonickom sociálnom zariadení je, čo do kvality a vybavenosti i odbornosti personálu na vysokej úrovni. Za nezištnú službu pre Evanjelickú diakoniu prevzal mnohé zahraničné i domáce ocenenia. Pred 10 rokmi zaujal nové pôsobisko – cirkevný zbor ECAV v Považskej Bystrici, kde doposiaľ popri diakonickej činnosti koná duchovno-pastiersku službu. Aj tu sa mu naskytol široký záber práce, ktorú s veľkou horlivosťou zápalom a nadšením realizoval. Treba spomenúť prestavbu Zborového domu s kostolom, nadstavbu veže a nadobudnutie píšťalového 2-manuálového organa do kostola v Považskej Bystrici, ako aj  rekonštrukcia filiálneho kostola v Bodinej. Mesto Považská Bystrica mu za doterajšiu prácu udelilo verejné uznanie mesta za neúnavnú duchovno-pastiersku službu, ekuménu a rozvoj duchovných hodnôt, ako aj za službu starostlivosti o chorých a nevládnych obyvateľov v Trenčianskom regióne.

Koncom roka 2020 si Ľubomír Marcina pripomenul v kruhu najbližších spolupracovníkov 60. narodeniny, 25. výročie diakonickej služby a v tomto roku si bude pripomínať 30. výročie od ordinácie – vysviacky za duchovného ECAV na Slovensku. Za službu pre Evanjelickú diakoniu si doposiaľ prevzal mnohé domáce i zahraničné ocenenia. Cena predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020 mu bola odovzdaná za dlhoročné pôsobenie,  celoživotné zásluhy v duchovnej,  sociálnej oblasti a pri príležitosti jeho významného životného jubilea.

Anna Kušnírová, predseda SR SED Košeca

Komentáre sú uzatvorené