Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Ďakovné služby Božie v košeckej diakonii

Na sviatok Pamiatky reformácie v pondelok 31. októbra 2022 sa v  Stredisku Evanjelickej diakonie v Košeci (SED) konali ďakovné služby Božie pri 19. výročí jeho posviacky. V rámci nich sme ďakovali Pánu Bohu za všetko požehnanie, ktorého sa nám doposiaľ dostalo, ale hlavne pri realizácii dvoch posledných projektov. Ako prvý treba spomenúť výmenu kotolne, ktorá bola po dvadsiatich rokoch nepretržitej prevádzky už v havarijnom stave. Náš dobrotivý Pán nám pomohol vzbudiť srdcia mnohých ochotných darcov a sponzorov, ale aj ústretovú firmu, ktorá sa na túto náročnú obmenu kotolne podujala a v priebehu 2 týždňov za plnej prevádzky aj zrealizovala. Stará kotolňa je nahradená vysoko výkonnou, energeticky úspornou a plne automatizovanou kotolňou. Ako druhý projekt, realizovaný na nádvorí SED, je v účelovej podobe terapeutický záhradný park, ktorý bol zrealizovaný za finančnej podpory VÚC Trenčín, odporučený osobne županom Ing. Jaroslavom Baškom, ktorý má k nášmu zariadeniu vrelý vzťah. Celý záhradný projekt riadil náš zamestnanec Ing. Jakub Rosa, študent 4. ročníka ETF UK v Prahe. Obec Košeca dala zhotoviť novú prístupovú cestu a parkovisko. Reformačné služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej viedol správca SED Ľubomír Marcina, slovom Božím poslúžil obetavý spolupracovník košeckej diakonie Mgr. Peter Fabok, farár v Lazoch pod Makytou na text Ž 46,12: „Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov.“ Vo svojom príhovore zdôraznil, že “cirkev i jednotlivec sa musí k Pánovi Ježišovi obracať sa nanovo, denne, lebo s jednorazovým prijatím do svojho srdca nevystačíme. Hriech je sťa burina, ktorá rastie vždy nanovo a vždy znova a znova ju treba vytrhávať. Obrátenie sa ku Ježišovi Kristovi? Jednoznačne áno. Avšak nie ako jednorazový akt, ale ako denné rozhodovanie sa pre život podľa Božieho slova. Analogicky môžeme povedať, že cirkev ani jednotlivci si nevystačíme iba s jednou reformáciou. Ďakujeme Pánu Bohu, že napriek všetkým sociálno-politickým a ekonomickým zmenám, ktoré sa nás bytostne dotýkali či dotýkajú, sa k nám prihovára to isté evanjelium a počujeme to isté Božie povolanie – vierou prijať ospravedlnenie, ktoré nám Boh dáva pre zásluhy Pána Ježiša Krista. Reformácia bola i je nutná, aby sa stalo zrejmým, že skutočné evanjelium, ktoré podáva Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného, je mocou Božou na spasenie každému veriacemu” (R 1, 16-17).

Po zaspievaní Lutherovej piesne, ES č. 288, za organového sprievodu Mgr. Jaroslavy Polákovej, kantorky z Považskej Bystrice, bolo posvätením odovzdané do užívania nové červené oltárne rúcho s bielou prikrývkou, ako aj oltárny kríž a svietniky, dar Anny Kušnírovej, predsedníčky SR SED, pri jej okrúhlom životnom jubileu. Zaspievaním ev. hymny „Hrad prepevný“ boli služby Božie ukončené. Mnohopočetné zhromaždenie si následne prezrelo záhradné úpravy, kotolňu, ale aj celé zariadenie, ktoré aj napriek zložitej dobe plní svoje poslanie: praktickú kresťanskú službu lásky – diakoniu, ale aj misiu v našom prostredí. Treba poznamenať, že v posledných rokoch často za mnohých obetí a rizík vedenia SED, personálu, ako aj obetavých spolupracovníkov z radov lekárov v zdravotníckych zariadeniach nášho regiónu.

Ľubomír Marcina
správca 

 

432

6597108

Komentáre sú uzatvorené