Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Správa z ekumenickej bohoslužby

IMG_3415Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov  ukončili v sobotu 25. januára  prvýkrát v Považskej Bystrici ekumenické bohoslužby v evanjelickom a. v. kostole. Bohoslužieb slova sa zúčastnili  duchovní  a veriaci evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi.  Za účasti viac ako 300 veriacich kázňou ‒ homíliou poslúžil Vdp. ThLic. Mgr. Daniel Dian, rímskokatolícky kňaz a pedagóg z Bratislavy, modlitby predniesli  deviati duchovní evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi. Sväté texty čítali JUDr. Martin Kedro a Ing. Marcel Breče. Program obohatila sólovým spevom Dist. art. Terézia Janeková-Pálová s organovým sprievodom  Mgr. Jaroslavy Polákovej a organista Mgr. Aleš Tománek z Prahy. Bohoslužieb sa zúčastnil aj primátor mesta Doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, ktorý krátkym príhovorom pozdravil prítomných veriacich. Vďaka za to, že sa takéto významné podujatie podarilo zorganizovať, patrí duchovnému správcovi diakonovi  Ľubomírovi Marcinovi z Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Považskej Bystrici. Vlani si tento cirkevný zbor pripomenul 70. výročie posvätenia tunajšieho Zborového domu. V jeho obnovených priestoroch  sa zriadil denný stacionár, ktorý bude slúžiť starším občanom mesta.

Pojem ekuména pochádza z gréckeho slova oikos – dom. Označuje sa ním aj celá obývaná zem. Ekuména je teda akási spoločná strecha nad všetkými kresťanskými cirkvami. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je spoločnou iniciatívou Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Ekumenické služby Božie sa konajú na Slovensku od roku 1997 vždy v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý býva každý rok od 18. do 25. januára. Výber témy, biblických textov a návrhy na konanie bohoslužieb pripravuje ekumenická skupina z inej krajiny. Tému na rok 2014 z 1Kor 1, 13a „Či je Kristus rozdelený?“ navrhla a spracovala ekumenická skupina kresťanov z Kanady. Vo svojej kázni na ňu s dôrazom na to, čo kresťanov vo svete i u nás doma spája, upriamil pozornosť veľkého počtu veriacich zhromaždených v chráme aj Vdp. Daniel Dian, rodák z Púchova, ktorý žil a pôsobil i v Považskej Bystrici.
Mgr. Miroslav Kortman

Fotogaléria tu>>>

Komentáre sú uzatvorené