Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Cena mesta Považská Bystrica

P1020295 webNajvyššie verejné ocenenie – Cenu mesta Považská Bystrica – prevzala z rúk primátora mesta doc. Dr. Karola Janasa sestra PhDr. Ľubica Juríčková, poddozorkyňa  CZ ECAV v Považskej Bystrici.
Okresné mesto Považská Bystrica každoročne organizuje Dni mesta, ktoré patria k najvýznamnejším kultúrnym a spoločenským podujatiam. Tohtoročný 17. jún bol výnimočný.  Konal sa totiž v znamení 70. výročia udelenia štatútu mesta Považská Bystrica a stal sa svedkom významnej udalosti: Oceňovanie osobností, ktoré svojím životným dielom výrazne prispeli k rozvoju a povzneseniu mesta. Na slávnostnom zhromaždení sa zúčastnili aj hostia z partnerských miest z Poľska, Litvy, Ruska a Česka, členovia mestského zastupiteľstva , zástupcovia kultúrnych a verejných inštitúcií z mesta i kraja, príbuzní oceňovaných a veriaci z CZ ECAV v Považskej Bystrici i zo Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci.
Na úvod slávnostného aktu odznela hudobná vložka  – sólo spev nábožnej piesne „Noví-čistí“  v podaní žiačky ZUŠ z Považskej Bystrice Renáty Činčalovej.  Nasledoval príhovor primátora mesta doc. Dr. Karola Janasa, kde vyzdvihol oceňovaných, ktorých pozitívne vnímame nielen v okresnom meste Považská Bystrica , ale výsledkami svojej práce a služby mesto preslávili v rámci Slovenska, ba  i v zahraničí.
Verejné ocenenie mesta Považská Bystrica medzi ocenenými prevzala z rúk primátora aj  PhDr. Ľubica Juríčková za neúnavnú dlhoročnú pedagogicko-výchovnú činnosť a za rozvoj duchovných hodnôt. Po predstavení ich života a diela sa ocenení zapísali do Pamätnej knihy mesta Považská Bystrica. Program pokračoval slávnostnou recepciou v hoteli Študent, kde nechýbali rodinný príslušníci, predsedníctvo CZ ECAV v Považskej Bystrici ako aj vedenie košeckej diakonie.
V nedeľu 19. júna 2016 ( IV. po Sv. Trojici) v rámci služieb Božích konaných v považskobystrickom evanjelickom kostole, našu obetavú a horlivú zborovú poddozorkyňu po ďakovnej  modlitbe pozdravil brat administrátor Mgr. Peter Fabok. Následne ku gratulácii sa pripojilo celé bohoslužobné zhromaždenie.
Ľubomír Marcina

Posledná rozlúčka s Boženou Marcinovou

z rozlúčkyPrekrásny evanjelický chrám Boží v Púchove, sa stal v stredu 15. júna 2016 miestom dôstojnej rozlúčky so zosnulou sestrou Boženou Marcinovou rod. Pajtášovou. Bola rodáčkou z púchovskej doliny, z Mestečka (CZ Záriečie). Do večnosti bola odvolaná vo veku 86 rokov po vystálom utrpení, obklopená príkladnou starostlivosťou najbližších, priateľov z košeckej diakonie, zdravotníckeho personálu NsP v Považskej Bystrici a príkladnej duchovnej starostlivosti br. farára Mgr. Petra Faboka.  Táto skromná, pracovitá a  obetavá žena slúžila svojimi darmi popri svojom synovi Ľubomírovi Marcinovi, teraz duchovnému správcovi CZ ECAV Považská Bystrica, takmer 21 rokov v CZ ECAV  Košeca a 20 rokov v SED Košeca svojmu Pánovi. Kvality jej života a služby ocenili stovky veriacich, ktorí zaplnili púchovský evanjelický  chrám Boží, ale aj dve desiatky kňazov z evanjelickej i bratskej rímsko-katolíckej cirkvi.

Smútočným kazateľom bol Rev. ThDr. Dušan Tóth  z Kanady na text: Kniha prísloví 31. 10,26,29 – 31. „ Oslavujeme večný život Boženy Marcinovej. Jej duch je prítomný tu medzi nami. Príslovia Izraelského kráľa Šalamúna sú podkladom, ktorý sa nám ponúka vo chvíli, keď sa zamýšľame nad smrťou človeka, ktorý pre nás mnoho znamenal a mohol s nami riešiť problémy i hľadať orientáciu v dôležitých témach života. Napokon sme prežívali traumatizujúci zážitok jej dlhej 70 dňovej choroby, ktorá prinášala osamelosť, neistotu a pocity prázdnoty. Toto všetko má nám pripomínať aj náš koniec. Slová, ktoré sme počuli sú oslavou života ženy, jej odchodu z tejto časnosti, ktorá rozdávala lásku, úsmev, múdrosť a nezištnú službu všetkým nám, ktorí sme ju poznali a milovali. Dovoľte, aby som parafrázoval slová Zjavenie Jána 11,14 : Svätci našich dní sú ako ona. Ďakujeme Pánu Bohu za jej život a spoločenstvo diakonie, ktorej bola príkladným nástrojom. Jej skutky ju chvália v bránach večnosti. My, ktorí sme sa v hojnom počte zúčastnili na tejto oslave jej odchodu do večného života, dostávame odpoveď na otázku, ktorá nám ide v tieto chvíle mysľami: Prečo sme ju tak veľmi mali radi? Lebo ona skôr milovala nás, milovala život, milovala všetko čo ju obklopovalo. Napokon akoby jej ústami: Láskavý Pane, zober ma za ruku, veď ma! Pomáhaj mi obstáť! Som unavená, slabá, vyčerpaná. Voveď ma do svetla, zober moju dušu láskavý Pane a veď ma domov do Tvojho kráľovstva.“

Slová odobierky, uznania a vďaky zazneli  z úst emeritného br. seniora Mgr. Jozefa Havrilu. Diakonickú službu zosnulej priblížil v príhovore medzi iným  br. emeritný gen. biskup Prof. ThDr. Július Filo. Za všetkých, čo zvečnelá tetuška – tak ju nazývali tí,  ktorí prichádzali do jej blízkosti a prijímali od nej aj telesné dary (bola znamenitá kuchárka a cukrárka) sa prihovoril pohrebnému zhromaždeniu br. farár Mgr. Jozef Pacek, ktorý tlmočil aj potešujúce slová dlhoročného priateľa rodiny br. farára Johannesa Hillgera z Lutherstadt Wittenberg, ukončené vetou: „Odišla tam odkiaľ by sa už istotne nechcela vrátiť!“  Za prítomných rímsko-katolíckych. duchovných  pozdravil trúchliace zhromaždenie priateľ rodiny Mgr.  Miroslav Martiš, rodák z neďalekého Mojtína pôsobiaci medzi Slovákmi v Plzni, ako aj ThDr. Jozef Bagin, zo Žiliny. Smútočné obrady obohatil mužský spevácky zbor RKC z Púchova. Za CZ ECAV Košeca sa prihovoril administrátor zboru Mgr. Miroslav Eštok. Za považskobystrický CZ ECAV sa rozlúčila PhDr. Ľubica Juríčková, ktorá zároveň predniesla báseň zloženú sestrou Danicou Kvapulinskou. So zosnulou sa lúčili aj Obec Košeca, vedenie a zamestnanci SED Košeca i pracovníci z Ústredia Evanjelickej Diakonie v Bratislave. Na záver smútočných obradov v kostole si prítomní vypočuli hymnu SED Košeca (zložil M. Kraus, ev. kňaz a básnik), spieval a na organe hral Dr. Martin Melišík, spolu s doprovodom trubky a husiel. Za hlaholu zvonov evanjelického i rímsko – katolíckeho kostola a smútočných tónov dychovej hudby sa dlhý sprievod odobral cez centrum Púchova na mestský cintorín. Tam telesné ostatky tejto bohabojnej  ženy prežehnal emeritný gen. biskup Prof. ThDr. J. Filo  a v nádeji života večného boli uložené do rodinnej hrobky po boku manžela Štefana Marcinu. Pamiatka a služba zosnulej spolusestry Boženy Marcinovej nech zostane požehnaná medzi nami.
Ing. Marcel Breče

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 64 rokov usnul náš spolubrat vo viere a pre rodinu manžel, otec, starý otec, brat a príbuzný Ľubomír Novák.
Rozlúčka v tejto časnosti sa uskutočnila v stredu, dňa 29. júna 2016 o 15.00 hod. na novom cintoríne Jelšové.
Výkon pohrebnej počestnosti: Peter Fabok.

Sobáš

V sobotu, dňa 25. júna 2016 uzavreli manželstvo v našom chráme Ľubomír Brečka a Zuzana Lovíšková.
Sobášny obrad vykonal br. farár Marek Hrivňák.

Ocenenie

Aj z tohto miesta blahoželáme našej zborovej poddozorkyni PhDr. Ľubici Juríčkovej k oceneniu, ktoré prevzala z rúk primátora Doc. Dr. Karola Janasa – Cenu mesta Považská Bystrica za rok 2016.

Rozlúčka

Parte MarcinovaSmútočný oznam

Pán života a smrti si k sebe povolať ráčil  po vystálom utrpení spolusestru Boženu Marcinovú, rod. Pajtášovú, 86 ročnú, niekdajšiu zriadenku a kostolníčku košeckého CZ a dlhoročnú obetavú spolupracovníčku Strediska Ev. Diakonie v Košeci.

S našou v Pánu zosnulou spolusestrou sa rozlúčime evanjelicko-kresťanským spôsobom v stredu 15. júna 2016 o 16. hodine v Evanjelickom kostole v Púchove. Smútočným kazateľom bude Rev. Dr. Dušan Tóth, farár slovenského ev. zboru sv. Lukáša v Toronte – Kanada.

Zvláštny autobus na pohreb do Púchova odchádza o 15:00 hodine spred evanjelického kostola v Považskej Bystrici, ktorý účastníkov pohrebu dovezie po obradoch aj naspäť do Považskej Bystrice.

Presbyterstvo

Vo štvrtok, dňa 11. februára 2016 sa konalo v zborových priestoroch pracovné stretnutie zborového presbyterstva ako príprava ku celozborovému výročnému konventu.

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 86 rokov zosnula naša spolusestra vo viere a pre rodinu príbuzná Gizela Frátriková.

V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili na novom cintoríne v Považskej Bystrici, v piatok, dňa 29. januára 2016.

Adventný koncert 2015

P1020171Adventný koncert v Považskej Bystrici

Cirkevný zbor ECAV v Považskej Bystrici v spolupráci so Strediskom Evanjelickej DIAKONIE Košeca v rámci pravidelných večerných adventných služieb  Božích zorganizoval  v piatok 18. decembra 2015 adventný koncert. Zišlo sa na ňom  takmer dvesto veriacich, aby na službách Božích popri duchovno-umeleckému zážitku vyjadrili aj vďaku svojmu duchovnému pastierovi  br. diakonovi Ľubomírovi  Marcinovi a pozdravili ho pri jeho životnom jubileu – 55 narodeninách. Kázňou slova Božieho poslúžil br. Mgr. Michal Tekely na text: Mt 3, 7-12,  Milý brat a sestra, ešte stále trvá čas adventu. Čas príchodu tej najdôležitejšej osoby v našom živote. Čas, v ktorom Ján Krstiteľ pripravuje cestu tomu Slávnejšiemu, Ježišovi Kristovi, ktorý prichádza po ňom. Sme v období našej prípravy na narodenie toho  malého dieťaťa, ktoré má naplniť zmysel nášho života tu ma zemi. Čas, kedy sa môžeme pripraviť na prijatie posolstva od nášho nebeského Otca, ktorý nás má skutočne rád. Pán Ježiš Kristus je ochotný ťa prijať a odpustiť úplne všetko. A chce aby si mohol spolu s ním začať nový život. Liturgovali: br. Ľubomír Marcina, Mgr. Jozef Pacek  a Mgr. Michal Tekely. Epištolu prečítal konfirmand Kamil Bušniak. Sestra zborová poddozorkyňa PhDr. Ľubica Juríčková predniesla slová uznania a vďaky za 6 – ročnú službu br. Marcinu v CZ ECAV  Považská Bystrica a dietky s nedeľnej besiedky vystúpili s dojímavým programom. Organ rozozvučal  hudobný majster  Dr. Art Miroslav Piš z Košíc a priestorom kostola sa niesli sóla povznášajúceho spevu Mgr. Jozefa Paceka a Mgr. Miroslavy Tekely. Pozdrav za SED v Košeci , ktorého br. Marcina je budovateľom a teraz správcom, predniesla Bc. Gabriela Švecová, zároveň v ňom zhodnotila život a dielo tohto výnimočného človeka. Vrchná dipl. sestra  Anna Kušnírová a riaditeľ Ing. Marcel Breče odovzdali na znak vďaky za SED Košeca kyticu 55 karafiátov a retiazku s Lutherovou ružou. Za Ústredie Evanjelickej diakonie  zablahoželal  a poďakoval br. Marcinovi za jeho 20 ročnú službu a výsledky v evanjelickej diakonii Ing. Mgr. Ján Gasper, poverený riadením ED  ECAV na Slovensku. Za priateľov z ekumény sa zúčastnili ThDr. Ján Mihok – generálny vikár RKC z Rožňavy a br. farár RKC Mgr. Miroslav Martiš, rodák z neďalekého Mojtína, pôsobiaci medzi Slovákmi v Plzni, ktorý sa pútavými slovami prihovoril nielen br. Marcinovi, ale aj celému bohoslužobnému zhromaždeniu. Medzi vzácnymi hosťami nechýbali ani emeritný  senior Mgr. Jozef Havrila s manželkou a administrátor zboru Mgr. Peter Fabok, ktorí poukázali na príkladnú spolupráci a priateľstvo pri napredovaní považsko -bystrického CZ, ktorý pod vedením br. Marcinu dosahuje obdivuhodné výsledky. Za sponzorov nechýbala účasť Ing. Antona Barcíka, gen riaditeľa Považských cementární Ladce. Za Obecný úrad v Košeci Mgr. Miroslava Švehlová a Mária Kalamenová odovzdali pozdrav a pozornosť od starostu obce Košeca Bc. Radomíra Brtáňa. Za mesto Považská Bystrica jeho primátor Doc. Dr. Karol Janas popri pozdrave, poukázal aj na príkladnú spoluprácu s br. Marcinom. Pozdravný list dôstojného biskupa VD Mgr. Slavomíra Sabola prečítal Mgr. Jozef Pacek. Dobrovoľná zbierka zadržaná počas koncertu poslúži na zakúpenie kyslíkového prístroja pre SED Košeca. Po skončení tejto povznášajúcej duchovno- umeleckej príležitosti nasledovalo agapé v priestoroch Zborového domu.

PhDr. Ľubica Juríčková
zborová poddozorkyňa

fotogaléria tu :::

Pozvánka

pozvanka na vianocny koncertCirkevný zbor ECAV Považská Bystrica
v spolupráci so SED Košeca

Vás v bratskej láske pozývajú na Adventnú večieren spojenú s koncertom
Miesto: Evanjelický kostol Považská Bystrica
Termín: 18. december 2015 o 17.00 hod.

duchovný príhovor: Mgr. Michal TËKELY
organ: Dr.Art. Miroslav PIŠ
spev: Mgr. Jozef PACEK

Po skončení si Vás dovoľujeme pozvať na agapé pri príležitosti životného jubilea dp. Ľubomíra Marcinu – duchovného správcu

Page 5 of 16« First...34567...10...Last »