Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 86 rokov zosnula naša spolusestra vo viere a pre rodinu príbuzná Gizela Frátriková.

V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili na novom cintoríne v Považskej Bystrici, v piatok, dňa 29. januára 2016.

Adventný koncert 2015

P1020171Adventný koncert v Považskej Bystrici

Cirkevný zbor ECAV v Považskej Bystrici v spolupráci so Strediskom Evanjelickej DIAKONIE Košeca v rámci pravidelných večerných adventných služieb  Božích zorganizoval  v piatok 18. decembra 2015 adventný koncert. Zišlo sa na ňom  takmer dvesto veriacich, aby na službách Božích popri duchovno-umeleckému zážitku vyjadrili aj vďaku svojmu duchovnému pastierovi  br. diakonovi Ľubomírovi  Marcinovi a pozdravili ho pri jeho životnom jubileu – 55 narodeninách. Kázňou slova Božieho poslúžil br. Mgr. Michal Tekely na text: Mt 3, 7-12,  Milý brat a sestra, ešte stále trvá čas adventu. Čas príchodu tej najdôležitejšej osoby v našom živote. Čas, v ktorom Ján Krstiteľ pripravuje cestu tomu Slávnejšiemu, Ježišovi Kristovi, ktorý prichádza po ňom. Sme v období našej prípravy na narodenie toho  malého dieťaťa, ktoré má naplniť zmysel nášho života tu ma zemi. Čas, kedy sa môžeme pripraviť na prijatie posolstva od nášho nebeského Otca, ktorý nás má skutočne rád. Pán Ježiš Kristus je ochotný ťa prijať a odpustiť úplne všetko. A chce aby si mohol spolu s ním začať nový život. Liturgovali: br. Ľubomír Marcina, Mgr. Jozef Pacek  a Mgr. Michal Tekely. Epištolu prečítal konfirmand Kamil Bušniak. Sestra zborová poddozorkyňa PhDr. Ľubica Juríčková predniesla slová uznania a vďaky za 6 – ročnú službu br. Marcinu v CZ ECAV  Považská Bystrica a dietky s nedeľnej besiedky vystúpili s dojímavým programom. Organ rozozvučal  hudobný majster  Dr. Art Miroslav Piš z Košíc a priestorom kostola sa niesli sóla povznášajúceho spevu Mgr. Jozefa Paceka a Mgr. Miroslavy Tekely. Pozdrav za SED v Košeci , ktorého br. Marcina je budovateľom a teraz správcom, predniesla Bc. Gabriela Švecová, zároveň v ňom zhodnotila život a dielo tohto výnimočného človeka. Vrchná dipl. sestra  Anna Kušnírová a riaditeľ Ing. Marcel Breče odovzdali na znak vďaky za SED Košeca kyticu 55 karafiátov a retiazku s Lutherovou ružou. Za Ústredie Evanjelickej diakonie  zablahoželal  a poďakoval br. Marcinovi za jeho 20 ročnú službu a výsledky v evanjelickej diakonii Ing. Mgr. Ján Gasper, poverený riadením ED  ECAV na Slovensku. Za priateľov z ekumény sa zúčastnili ThDr. Ján Mihok – generálny vikár RKC z Rožňavy a br. farár RKC Mgr. Miroslav Martiš, rodák z neďalekého Mojtína, pôsobiaci medzi Slovákmi v Plzni, ktorý sa pútavými slovami prihovoril nielen br. Marcinovi, ale aj celému bohoslužobnému zhromaždeniu. Medzi vzácnymi hosťami nechýbali ani emeritný  senior Mgr. Jozef Havrila s manželkou a administrátor zboru Mgr. Peter Fabok, ktorí poukázali na príkladnú spolupráci a priateľstvo pri napredovaní považsko -bystrického CZ, ktorý pod vedením br. Marcinu dosahuje obdivuhodné výsledky. Za sponzorov nechýbala účasť Ing. Antona Barcíka, gen riaditeľa Považských cementární Ladce. Za Obecný úrad v Košeci Mgr. Miroslava Švehlová a Mária Kalamenová odovzdali pozdrav a pozornosť od starostu obce Košeca Bc. Radomíra Brtáňa. Za mesto Považská Bystrica jeho primátor Doc. Dr. Karol Janas popri pozdrave, poukázal aj na príkladnú spoluprácu s br. Marcinom. Pozdravný list dôstojného biskupa VD Mgr. Slavomíra Sabola prečítal Mgr. Jozef Pacek. Dobrovoľná zbierka zadržaná počas koncertu poslúži na zakúpenie kyslíkového prístroja pre SED Košeca. Po skončení tejto povznášajúcej duchovno- umeleckej príležitosti nasledovalo agapé v priestoroch Zborového domu.

PhDr. Ľubica Juríčková
zborová poddozorkyňa

fotogaléria tu :::

Pozvánka

pozvanka na vianocny koncertCirkevný zbor ECAV Považská Bystrica
v spolupráci so SED Košeca

Vás v bratskej láske pozývajú na Adventnú večieren spojenú s koncertom
Miesto: Evanjelický kostol Považská Bystrica
Termín: 18. december 2015 o 17.00 hod.

duchovný príhovor: Mgr. Michal TËKELY
organ: Dr.Art. Miroslav PIŠ
spev: Mgr. Jozef PACEK

Po skončení si Vás dovoľujeme pozvať na agapé pri príležitosti životného jubilea dp. Ľubomíra Marcinu – duchovného správcu

Poďakovanie

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV Považská Bystrica ďakuje mestu Považská Bystrica a zvlášť jeho primátorovi Doc. Dr. Karolovi Janasovi za ústretovosť, príkladnú spoluprácu, ako aj finančný dar v sume 600 EUR, ktorý poslúžil na realizáciu duchovných a edukačných aktivít Cirkevného zboru ECAV v Považskej Bystrici.

Stretnutie duchovných seniorátu

V pondelok, dňa 12. októbra 2015 sa konala v zborových priestoroch nášho zboru so začiatkom o 9,30 hod.  seniorátna pastorálna konferencia duchovných Turčianskeho seniorátu. Za výpomoc ďakujeme všetkým ochotným bratom a sestrám z cirkevného zboru i SED Košeca.

Stretnutie mužov Turčianskeho seniorátu

plagat-senioratne-stretnutie-muzov-webVedenie nášho seniorátu pozýva na ďalšie seniorátne stretnutie mužov Turčianskeho seniorátu s témou: „Ohýbaj ma mamko, kým som ja Janko…“
Základným biblickým textom sú slová z knihy Prísloví 22,6: „Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej.”
Téma je vhodná pre všetkých otcov, krstných otcov, starých otcov, či budúcich otcov.
Stretnutie sa uskutoční v evanjelickom kostole v Žiline dňa 17.10.2015. 

Registrácia účastníkov bude od 8:00 hod. do 8:30 hod. Samotný program začína 8:30 hod. a končí 12:30 hod.

Na stretnutí zaznejú dve prednášky:
1. Základne princípy výchovy detí z Biblie – emeritný biskup a námestný farár Igor Mišina (CZ Háj)
2. Výchova detí v dnešnej spoločnosti – Michal Fraňo (riaditeľ Detskej misie na Slovensku)

Čítaj ďalej Stretnutie mužov Turčianskeho seniorátu

Kýčerského spievanky 2015

V nedeľu, I. adventnú, dňa 29. novembra 2015 o 14.30 hod. sa bude konať v Dome histórie v Lazoch pod Makytou IV. ročník Kýčerského spievaniek.

 

Poďakovanie za úrody zeme

POZVANKAV nedeľu, 4. októbra 2015 sa konali slávnostné služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej pri Poďakovaní za úrody zeme.  Slávnostným kazateľom bol Milan Diheneščík.

Stretnutie dorastu

V piatok, dňa 2. októbra 2015 so začiatkom od 17.00 hod. sa konalo v sieni detskej besiedky ďalšie z pravidelných stretnutí dorastu.

Ekumenické bohoslužby v Kostolci

V nedeľu, dňa 6. septembra 2015 sa konali v Kostolci ekumenické bohoslužby pri príležitosti 13. výročia posviacky Domu smútku.

Na portáli ecav.sk sa nachádza správa i foto z tohto už tradičného podujatia.

Page 5 of 15« First...34567...10...Last »