Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Potravinová zbierka Tesco

Tesco – potravinová zbierka 2018

Potravinová zbierka prebiehala na celom Slovensku v 113 predajniach Tesco v dňoch 22. – 24.11. 2018,  do ktorej sa aj v tomto roku zapojilo Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca a to tradične v dubnickom Tescu. Naši zamestnanci, ale aj ochotní dobrovoľníci oslovovali v uvedené dni prebiehajúcej zbierky našich dobrodincov, rodinných príslušníkov klientov, obecné a mestské úrady regiónu. Do zbierky však prispeli  v značnej miere aj náhodní kupujúci z predajne Tesca.

Vysoko oceňujem prístup a spoluprácu s vedením dubnického Tesca, menovite pani riaditeľky Margity Kubicovej, manažérky Darinky Klandúchovej ako aj ostatných zamestnancov predajne, ktorí nám boli veľmi ústretoví a nápomocní počas celej tri dni prebiehajúcej zbierky.  Nedá mi v tomto prípade nespomenúť aj vrchnú sestre Strediska Evanjelickej DIAKONIE Košeca Annu Kušnírovú s akým osobným nasadením celú akciu manažovala a vyvíjala úsilie o čo najlepší výsledok. Ten bol v tomto roku prekvapujúci a  rekordný.  Vyzberané a darované potraviny a drogistický tovar predstavoval hodnotu 12 031 EUR a hmotnosť 8289 kg. A tak aj v tomto roku košecké Stredisko Evanjelickej DIAKONIE získalo v tejto prospešnej akcii prvenstvo v rámci celého Slovenska. Ďakujem všetkým ktorí sa podieľali na tomto projekte praktickej pomoci v službe ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc druhým v zmysle biblických slov „Jedni druhých bremená znášajte“ (Gal. 6,2)

Ľubomír Marcina
správca SED Košeca

Jubileum košeckej diakonie – 15 rokov služby

„Čo chcem? Chcem slúžiť. Komu chcem slúžiť? Pánovi v Jeho biednych a opustených. Čo je mojou odmenou? Neslúžim pre odmenu a pre vďaku, ale z vďaky a z lásky. Mojou odmenou je, že smiem slúžiť.“

Tieto slová zakladateľa bavorskej diakonie ev. kňaza Wilhelma Löheho boli mottom 15. jubilea košeckej diakonie  v nedeľu Vďakyvzdania za úrody zeme 21. októbra 2018. V tento deň sa veriaci z CZ ECAV Považská Bystrica, spolu s vedením a personálom zo Strediska Evanjelickej DIAKONIE Košeca, zhromaždili do považskobystrického evanjelického kostola na Slávnostné služby Božie, v rámci ktorých bol uvedený do úradu nový zborový dozorca CZ ECAV Považská Bystrica br. Peter Kedro. Zborová poddozorkyňa Ľubica Juríčková v úvode slávnostných služieb Božích privítala vzácnych hostí: vznešeného brata seniora TUS Mariána Kaňucha, ďalších bratov farárov z ECAV, predstaviteľov Ústredia Evanjelickej diakonie z Bratislavy v osobách Jána Gaspera, Jany Gasperovej a Szilvie Buzalovej, hostí zo štátnej správy a miestnej samosprávy na čele s primátorom mesta Považská Bystrica Karolom Janasom,  starostom obce Košeca Radomírom Brtáňom s poslancami, spolupracovníkov a sponzorov diakonie. Celé služby Božie sa niesli v znamení vďaky za Božiu milosť, vznešené dielo, ktoré Pán Boh počas pätnástich rokov prevádzky SED Košeca požehnával. Slávnostný kazateľ, vznešený brat senior Marián Kaňuch, založil kázeň slova Božieho na text:  “Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal. “ (Lk 4,16) Vo svojej zvesti zdôraznil význam chrámu v našom živote s dôrazom na budovanie chrámu v našich srdciach. Ak túžime po duchovnom raste a napredovaní zboru, musíme sa meniť. Musíme meniť naše srdcia, lebo len zmenení ľudia prinášajú zmenu. Svojou účasťou a aktivitou v spoločenstve veriacich môže byť každý jeden súčasťou niečoho väčšieho.

Po zvesti Božieho slova nasledoval sólo spev Terézie Janekovej s organovým doprovodom miestnej kantorky sestry Jaroslavy Polákovej hymnickej piesne SED Košeca – Tisíce svetov, ktorú krátko pred svojou smrťou zložil už zvečnený ev. kňaz – básnik Milan Kraus, dožívajúci jeseň života so svojou manželkou práve v SED Košeca. Následne br. senior TUS Marian Kaňuch uviedol do úradu nového  zborového dozorcu CZ ECAV Považská Bystrica br. Petra Kedru, človeka osvedčeného, hlboko veriaceho, obetavého a nezištne slúžiaceho v CZ, diakonii, ba i celej cirkvi zapísaného hlavne v projekte vyšívaná história cirkvi k 500. výročiu Reformácie.

Nasledovali slová vďaky správcu SED Košeca Ľubomíra Marcinu pracovníkom košeckej diakonie za ich každodennú poctivú prácu počas  15. rokov a vyprosoval múdre vedenie a Božie požehnanie do ďalších rokov služby v SED Košeca. Starosta obce Košeca Radomír Brtáň zhodnotil pätnásť rokov činnosti SED Košeca. Ďalej ako v príhovore uviedol riaditeľ Ústredia Evanjelickej diakonie dnes je toto sociálne účelové zariadenie ECAV na Slovensku – najväčšie v sieti Evanjelickej diakonie a spĺňa všetky požadované parametre, ba až nadštandardy. O kvalite a poskytovaní sociálnych služieb v tomto zariadení svedčí aj stopercentná obsadenosť a takmer každodenný dopyt nových – potencionálnych klientov, či ľudí hlásiacich sa do zamestnania. Stredisko je vnímané okolím ako bezkonkurenčné a veľmi dobre známe nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, či za oceánom. Kapacita zariadenia je 70 lôžok prevažne v jednoposteľových izbách so sociálnym zariadením, rehabilitáciou, vlastnou kuchyňou, práčovňou, solar systémom, ambulanciou pre lekára, spoločenskými priestormi a neposlednej miere kaplnkou, kde už 15 rokov zaznieva Božie slovo a prisluhuje sa sv. Večera Pánova. Kolektív 45 odborne spôsobilých pracovníkov a mnohých dobrovoľníkov sa svojou obetavou službou stará prevažne o ťažko zdravotne postihnutých klientov. Doposiaľ v SED Košeca bolo dôstojne a príkladne zaopatrených 479 klientov. Za 15 ročnú nezištnú, obetavú službu poďakoval a vyzdvihol príkladnú spoluprácu nielen s CZ ECAV Považská Bystrica primátor mesta Karol Janas. Slávnostnú atmosféru služieb Božích obohatilo vystúpenie folklórnej skupiny z Mestečka pod vedením Martina Melišíka, sen. poddozorcu. Ofera zo služieb Božích, na ktorých sa zúčastnilo okolo 250 veriacich, v sume takmer 400 EUR poslúži na nové ústredné kúrenie v kostole, ktoré k uvedenej nedeli bolo spustené do prevádzky. Po skončení služieb Božích sa v zborových priestoroch konalo agapé – pohostenie, ktoré s láskou pripravili ochotné sestry z CZ, kde sa pokračovalo v príjemnej atmosfére v družných rozhovoroch.

Veríme, že tak, ako Pán Boh viedol a požehnával obetavú službu v SED Košeca počas celých pätnásť rokov, aj naďalej bude prítomný so svojou žehnajúcou rukou, aby pri všetkých obetiach, práci a službe bol oslávený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, v zmysle slov apoštola Pavla Galatským 6, 2: „Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“

Ľubomír Marcina, správca SED

Pozvánka

Pozvanka diakonia 21. 10

Mládežnícke služby Božie

mládežnícke plagát 2018 webCirkevný zbor ECAV Lazy pod Makytou pozýva na mládežnícke služby Božie, ktoré sa uskutočnia v nedeľu, dňa 25. novembra 2018 so začiatkom o 10. 45 hod.
Program s textami piesní bude k dispozícii na laviciach v printovej podobe.

Cena UPN a Spomienkové služby Božie

IMG-20181007-WA0001ocenovanie-UPNvaznica plzen boryCena Ústavu pamäti národa (ÚPN) a Spomienkové služby Božie v Považskej Bystrici

V nedeľu 7. októbra 2018 sa v považskobystrickom evanjelickom kostole konali Spomienkové večerné služby Božie, na ktorých slovom Božím poslúžil br. administrátor Peter Fabok na základe sv. textu: Žid. 12.1-2. Pripomíname si prenasledovanie, perzekúcie a väznenie mnohých našich bratov a sestier vo viere, ktorým totalitný režim znepríjemňoval život a v mnohých prípadoch aj siahal na osobnú slobodu. Slová nášho sv. textu hovoria o oblaku svedkov- teda o veľkom množstve ľudí od zrodu kresťanskej cirkvi až po dnešné časy. Aj dnes kresťania vo viac ako 40 krajinách sveta sú prenasledovaní, väznení, mučení a zabíjaní pre svoje vierovyznanie. Konkrétnejšie viac ako sto miliónov kresťanov trpí na jednej pätine zemegule náboženským prenasledovaním. Všimnime si čo o oblaku svedkov hovorí Písmo sväté. V prvom rade je tu súvis s oblakom, skrze ktorý viedol Hospodin svoj ľud pri putovaní púšťou z Egypta do zasľúbenej zeme. O Bohu a Jeho moci svedčí oblak svedkov, ktorí v dejinách mocne svedčili o Pánovi a pokračovali v Jeho šľapajach. Oblak svedkov nás tak v podstate obklopuje až dodnes. Kto je teda v biblickom slova zmysle svedok? Grécke slovo martys, nadobudlo v prvokresťanskej dobe význam mučeník, lebo kto dosvedčil vieru v Krista bol mučený. Takýto človek berie na seba podľa Ježiša svoj kríž. Keď sa človek pre vieru v Krista zrieka svojho pohodlia a nárokov, stáva sa aspoň malým svedkom, na rozdiel od veľkého svedka, ktorý je kvôli svojej viere hodený do arény, ako kresťania za Nerovho prenasledovania, alebo na hranicu ako Majster Ján Hus, či do väzenia ako mnohí verní vyznávači svojho Pána. Kiežby aj nás duch Boží viedol, aby sme sa pre vieru Krista dokázali zriecť aspoň niečoho v našom živote, a tak dosvedčili, že nám na Ježišovi Kristovi a viere v Neho záleží. Len tak budeme aj my súčasťou veľkého oblaku svedkov, keď vytrváme bežať, aby sme boj výborný bojovali, beh dokonali a vieru zachovali.
Po týchto vzácnych slovách a vyznaní Viery všeobecnej kresťanskej, boli prijatí do Evanjelickej a.v. cirkvi štyria bratia, ktorí sa osvedčili v cirkevnom zbore i v košeckej diakonii.
Po zaspievaní piesne Kráľu nebies nasledovalo pútavé svedectvo br. Ľubomíra Marcinu, nášho horlivého a obetavého duchového pastiera, ktorý tiež na vlastnej koži zakúsil totalitný režim, prenasledovanie, perzekúcie a napokon aj uväznenie za prechovávanie náboženskej literatúry v čase Základnej vojenskej služby na poddôstojníckej škole v Kladne. Toto mesto bolo obzvlášť poznačené veľkým komunistickým vplyvom.  Jeho prvá cesta skôr ako sa hlásil v uvedených kasárňach smerovala na faru českobratskej cirkvi evanjelickej, kde vtedy pôsobila sestra farárka Mária Molnárová, tam smerovali jeho kroky hlavne v čase vychádzok z kasární. Netrvalo dlho a aj v kasárňach našiel v radoch vojakov veriacich ľudí. Na tú dobu a kasárenské prostredie to bola veľká odvaha priznávať sa ku viere. Ich spoločenstvo tvorili dvaja katolícky teológovia a jeden brat z Cirkvi bratskej. Schádzali sa tajne po večierke v kotolni, pri čítaní Svätého písma, modlení a speve duchovných piesní. Toto ekumenické spoločenstvo s Pánom Ježišom trvalo takmer pol roka, až po osudný sobotný májový večer keď ich prekvapila eskorta s dôstojníkom. Nasadila im putá a spravila im osobnú prehliadku. Zo zakázanej literatúry našli v Ľubomírovej skrinke Bibliu, ktorú mu poslal už v blahej pamäti br. farár J.B. Hroboň, pri ktorom v mladosti sa zúčastňoval stretnutí mládeže v neďalekom CZ Lazy pod Makytou. S touto Bibliou  bol eskortovaný do Prahy na výsluch. Vyšetrovateľa zaujala hneď prvá strana v Biblii označujúca, že ju vydala Slovenská evanjelická cirkev augsburského vyznania v spojených biblických spoločnostiach Londýn. A to bol hlavný kameň úrazu – Augsburg a Londýn. V Augsburgu bol v tej dobe dislokovaný siedmy zbor US armády. A Londýn – mesto prehnitého kapitalizmu. Nepomohlo mu argumentovať históriou našej cirkvi rokom 1530 Confesiou Augustiána,  nasledovalo ďalšie vypočúvanie, vzápätí preverenie celej jeho rodiny v Púchove. Vtedajší okresný cirkevný tajomník  osobne sa prišiel informovať na jeho osobu aj na púchovskú faru. Za prečin uchovávania náboženskej literatúry, nevysporiadanie sa ako vojaka socialistickej armády s náboženskou otázkou a naviac praktizovanie viery bol eskortovaný do vtedajšej vojenskej väznice Plzeň – Bory.  Tu v strašných podmienkach v ťažkom rozpoložení strávil takmer mesiac. Po mesiaci nasledovalo prevelenie na hraničnú čiaru do osady Milíře pri Tachove, kde  bol zaradený k špeciálnej vojenskej technike, ktorej úlohou bolo rušiť  tzv. štvanú stanicu Slobodná Európa. Keďže služba pri vysielačkách bola nepretržitá mal možnosť zažiť v smene aj nedeľu. Čítaj ďalej Cena UPN a Spomienkové služby Božie

O drotárstve

Drotarstvo rozpravanie POSPB 16okt2018_DSC0113_DSC0118V utorok, dňa 16. októbra 2018 o 17.00 hodine v POS PB – zaujímavé rozprávanie a premietanie o drotárstve s Mgr. Ladislavom Jurovatým mladším a Mgr. Katarínou Hallónovou.

Remeslo bude predvádzať Bc. Ladislav Fapšo, rodák z Považskej Bystrice.

Vernisáž výstavy

plagat vystava DROTARIA18 zm

Konferencia Rodinného spoločenstva

ros15. konferencia RoS ECAV sa uskutoční 15-18.11.2018 v Tatranských Matliaroch – Hotel Sorea Hutník II.

Hlavná téma konferencie je: Tajomstvo zodpovedného manželstva

Tohto roku prijal na konferenciu pozvanie brat Harry Benson, ktorý  bol zakladateľom a riaditeľom vzťahového vzdelávania Bristol Community Family Trust. Je autorom a pôvodcom priekopníckej knihy Let´s stick together (Zlepme sa spolu), a programu o vzťahoch pre rodičov detí v postnatálnom vývine a pre iniciatívu Surestart (Istý začiatok). Jeho najnovšia kniha “SCRAM” opisuje začiatky jeho kariéry, keď sa ako  21-ročný stal pilotom Kráľovského námorníckeho komanda.
Na Bristolskej univerzite získal ocenenie BSc Psychológie (Bakalár vedeckej psychológie).
Je spolupracovníkom pri organizácii manželských večerov.
Harry je ženatý s Kate a žijú spolu v Somerset v Anglicku.
Sú manželmi 27 rokov, majú 6 detí vo veku od 10 do 22 rokov.

Prihlasovanie beží do 5.11.2018 na stránke www.rodinnespolocenstvo.sk

Pozývame všetkých, ktorých chcú získať nový pohľad na slovo zodpovednosť v manželstve.

Vernisáž výstavy

Videl som všetky kostoly Slovenska

Pod týmto názvom sa dňa 12. septembra o 16:30 hod. uskutoční vo vlastivednom múzeu v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva vernisáž výstavy Zdenka Dzurjanina „Videl som všetky kostoly Slovenska“.
Výstava formou fotografií, bannerov a veľkoplošnej mapy prezentuje kultúrne bohatstvo sakrálnej architektúry v Slovenskej republike. Následne výstava potrvá do 15. decembra a pozrieť si ju môžete v pracovné dni od 7:00 do 15:00.

zdroj: https://povazska.dnes24.sk

Rozlúčka

So zármutkom, ale v kresťanskej nádeji oznamujeme, že dňa 10. septembra 2018 usnula v Pánu vo veku nedožitých 87 rokov naša spolusestra vo viere a pre rodinu matka, stará matka a príbuzná Libuše Halušková, rod. Grušpierová.
V tejto časnosti sa s ňou rozlúčime v piatok, dňa 14. septembra 2018 o 14.30 hod. na novom cintoríne v Považskej Bystrici.

Page 3 of 2112345...1020...Last »